Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khơưz lâuz angr cxuv shei lơưr têz qơưs cêr 28

06/01/2022 10:51 G1T+7

Nôngz nhôngl đhâu, sâuv têz qơưs cêr 28, ntu đhâu thix trânr Ea T’ling (Cư Jut) haz xar Ðăk Sôr (Krông Nô), ntâu chuôz zis tưx khơưz trôngz, lâuz angr cxuv chei, cxuôv hav txus hanhx lang an toanx zos thông (ATGT).

Tinhx tsangs khơưz lâuz angr cxuv chei ntơưv têz qơưs cêr 28, ntu đhâu thix trânr Ea T’ling (Cư Jut) haz xar Đăk Sôr (Krông Nô) muôx ntâu

Phênhv ntâu chor angr lo khơưz ntơưv trôngz făngz pês kâuv cêr nhoz đêx cêr muôx li 100m chia lâuz trâu făngz sangz đrăngs. Ntâu chuôz zis tsinhv lâuz, cxu nangv tangr nav đêx Sêrêpôk haz hangr đêx Ðăk Sôr.

Chor trôngz lux lơưr tê qơưs cêr 28 mangl pêx xinhv khơưz, lâuz cxuz cxuv chei chia uô tsêr nhoz

Kror lâuz angr cxuv chei haz tsinhz nangv ntul cêr ATGT tưz trôngl tov hâur ntêx, uô pôngz ATGT; cxuôv hav txus canhv cuan môi trươngx, uô hlôngr txangr hangr đêx ntưl haz muôx ngui cơ đêx nhangz viv hangr đêx mangl cxuz. Chinhr cuênx trôngx qơư, nganhx tsưc năng cil txus tsuv cxiz chênhr cxênhz seiz, xưv lir tinhx tsangs khơưz lâuz cxuz angr cxuv chei trơưs cui đinhs.

Iz kror qơư lâuz cxuz angr cxuv chei uô tu, uô hangr đêx Đăk Sôr greiv, thuôx thix trânr Ea T’ling (Cư Jut)

Y Sơn

779
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.