Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khơưz cxuz angr cxuv chei ntâu hênhr ntơưv Đăk Ha

14/04/2022 10:05 G4T+7

Nôngz nhôngl đhâu, sâuv thangx tsangv xar Đăk Ha (Đăk Glong) tinhx tsangx khơưz cxuz angr cxuv chei muôx ntâu hênhr. Ntâu chuôz zis tưx khơưz angr oz sangz cêr, khơưz cxuz yangr tax, khơưz pangl cxuv chei, uô hlôngr txangr angr thâuv ntêx, cxuôv hav txus môi trươngx sinh their.

Iz luz trôngz lux nhoz iz sangz cêr môngl lus đhâu xar thuô jos 4 mangl khơưz, thâux angr pôngz luôv lus

Ntâu kror qơư angr mangl khơưz, lâuz cxuz ntơưv ntul cêr môngl lus đhâu xar, têz qơưs cêr uô pluô nhangv thâuv lus nangl, nqu pang thâuv yangr ntux, cxuôv hav lux txus môngl lus ntơưv pêx xinhv.  

Ntâu kror qơư, trôngz nhoz đêz thangx tsangv tiz nênhs nhoz thuôx xar Đăk Ha mangl pêx xinhv khơưz cxuz, đei bangv muôs angr

Ntâu tsưr yêz, tsưr angr tưx khơưz cxuz yangr tax cxuv chei tưz mangl chinhr cuênx trôngx qơư xưv lir trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx. Tangz sis, zos mưc đôx xưv lir tsinhv siz, tsi tâu tâus nyei, tsinhv congr tsi tâu jông mas khơưz cxuz angr tsinhv yuôr haz muôx ntâu.

Iz cxa pêx xinhv tsinhv tưx khơưz cêr, khơưz pangl nangv đhâu angr uô têz…uô hlôngr txangr angr tưx nhiên

Minh Huyền

666
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.