Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jac por leiv muôx ntâu sâuv Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Quảng Tín

24/03/2022 10:52 G3T+7

Nôngz nhôngl jê nuôr, sâuv Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) tror kangz muôx tinhx tsangs jac por leiv luôv lus. Tinhx tsangs nuôr tsi tangs uô tsi jông gâux, cxuôv hav txus pêx xinhv môngl lus đhâu cêr mas tsinhv uô ô nhiêmr môi trươngx, cxuôv hav txus đăngs jul pêx xinhv.

Ntul nav cêr 14, jê caz Quảng Tín muôx ntâu pơưk, yangr jac por leiv lo xưv lir, uô tsi jông seiz hlo

Muôx têx pơưk jac viv ntêr nuz tsi sâu mas pêx xinhv tư tưx hlơưr cuz nqu pang, tsư tsi xik na; thâuv yangr ntux cuz hênhr, los sis uô kangz nangl lul, chor pơưk jac tsư lưx lơưl.

Ntâu zangv jac kuz, yaz uô yênhx pơưk ntơưv ntul Têz qơư cêr 14 (thuôx jos 10, xar Quảng Tín), tsi lo xưv lir trơưs cui đinhs uô tsư lưx thâuv yangr ntux cuz hênhr los sis uô kangz nangl lul

Chinhr cuênx trôngx qơư tsuv tsov cưv sâu jac por tsês, cênhz kruôz ntuôl pêx xinhv sâu, xưv lir jac trơưs cui đinhs; bluô hênhr chor nênhs cxoz txiv por leiv jac luôv lus, uô ô nhiêmr môi trươngx. (Shênhv tsov nuz 20/3/2022)

Iz kror qơư nt ơưv jos Bu Siar tưz muôx bangv tsi puz lâuz jac tangz sis pêx xinhv tsiv cxoz txiv por leiv jac ntơưv nuôr

Minh Huyền

857
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.