Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul trâu nênhs cxuv “njênhk zôngv đuz”

21/04/2022 11:58 G4T+7

Xac đinhs hoax đôngx “njênhk zôngv đuz” zos hâur pâuk yưv siv cxuô vânr đêx tsôngv langx phiv liv, nôngz nhôngl đhâu, Công an xênhr tưz tơư kra công an cxuô đơn vix, trôngx qơư tox tsongs lưx lươngs, cxiv tsang chuên anr, kra uô iz tuôv cxix chor tsưr ziv nghiex vus, sir jul đâur tranh trâu nênhs cxuv tso txaik lair saz, cangr shênhv cinh joanh jix vus khơưs chuôz tangv, tso txaik nhiax cxuv chei têz qơưs. Đhâu ntơư tưz tsi tsês puv pâuz đâur tranh ntêk ntâu chuôv tso txaik zuôr lair saz đrul chor nhiax tso txaik yênhx châuv tiv nhiax, pangz mangx bov đamv an ninh tsâts tưx, tuôr tax tul ntơưv cxuô thangx tsangv.

Lưx lươngs Công an ntêk cuav tang Phạm Thị Huyền (zus shông 1986) haz 2 nav txir K’Krang (zus shông 1965), H’Dô (zus shông 1970), nhoz uô cê hênhx Đăk Glong chia nul, uô mênhx pêv lus hanhx vi tso taxi zuôr pênhr nhangr

Lưx lươngs công an chênhr phangx cênhz đrul nganhx tsưc năng cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl txus cxuô cxênhx Pêx xinhv lus tsưr ziv, thuv đoans haz cxênhx tsi jông ntơưv hoax đôngx txaik, kêr nhiax cil txus “njênhk jôngv đuz”; chênhr phangx mlôngl pâuz tinhx hinhx, cangr đrăngx đrênhk trôngx qơư, tiz nênhs, tiv zix mas chor nênhs hinhx xưs, kuôr zênhz, thanh thiêur niên fêv… chia muôx tsơưs chor nênhs nuôr tuôx côngv los sis pangz trâu hoax đôngx “njênhk zôngv đuz”, đơưx grê ntar.

Lê Văn Tuấn (zus shông 1975), nhoz phươngx Nghĩa Phú, đrôngl Gia Nghĩa mangl nul, uô mênhx pêv lus hanhx vi tso txaik zuôr liv saz

Bảo Ngọc

385
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.