Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zov chênhr hâux lưv phangx chik, tuô chik haz chơưv nanx chơưv pangz

23/08/2022 20:55 G8T+7

Nôngz nhôngl đhâu, hâux lưv phangx chik, tuô chik haz chơưv nanx chơưv pangz (PCCC - CNCH) tsinhr tâu cxuô cxênhx chinhr cuênx zov chênhr tơư kra uô bâuv ntâu biênx phap chia txu kêl hlo chor chuôv haz cxuôv hav viv chik, tơưk, sưs côr muôx tơưv. Lưx lươngs Canhv sat PCCC - CNCH tsinhr kruôz ntuôl, kra, zor zux phap luôx, ciênr thưc lus hâux lưv CNCH txus cxuô cơ cuan, đơn vix, tsov cưv haz Pêx xinhv; phangx tangr pôngz đêx trâu nhuôs zâu; an toanx hur sir zôngv pangx tênhz; chor ciênr thưc lus CNCH uô ntêx haz iz cxa cir năng cơ banv lus tsir đhâu hur điêux ciêns chik, sưs côr, tai nanx... muôx tơưv.

Lưx lươngs PCCC haz CNCH, Công ti Nhôm Đăk Nông-TKV shuv phương anr ntơưv qơư

Xangv txix hli 8/2017 txus 6/2022, tangs nro xênhr tưz muôx 50 chuôv sưs côr, tai nanx. Lưx lươngs Canhv sat PCCC haz CNCH tưz uô 78 jas CNCH đrul 452 lênhx canr bôx, chiênr sir tuôx côngv, chơưv tâu 21 lênhx nênhs; kra tsir đhâu nanx trâu 24 lênhx nênhs. Đuô chor lưx lươngs Công an xênhr tsinhv kra trâu 142.115 lênhx nênhs caix đax haz sir zôngv App “Bor chik 114”; phaiz puz 6.230 đeiv ntơưr haz 3.571 chuôz zis, tsêr uô langx luôv sâu bê cam cêt bov đamv an toanx PCCC.

Phongx Canhv Sat PCCC haz CNCH, Công an xênhr chơưv pangz tiz nênhs pôngz đêx ntơưv pangs đêx pangx tênhz Đăk R'tish (Gia Nghĩa)

Hur nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, chinhr cuênx cxuô cxênhx, nganhx tsưc năng zuôr tox tsongs kra, cxiz uô trơưs jông hâux lưv phangx tangr sưs côr, tai nanx, thangx tsangv tiz nênhs nhoz tox tsongs, tsêr saz ntâu thênhv, trung tâm thương maix, siêu thix, thangx tsangv công nghiex, pơưk công nghiex, tsêr khu moz...

Trường Thịnh

180
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.