Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul truôx qơư nhoz trâu pêx xinhv txir txangr tưx zos

14/09/2022 09:16 G9T+7

Trơưs Sơv Nông nghiệp-PTNT, nhis nuôr sâuv thangx tsangv xênhr muôx 38.191 tsêr nênhs txir txangr tưx zos (DCTD), đrul 173.973 lênhx nênhs. Chor nênhs DCTD tưz tâu bur chir, săp sêp truôx qơư nhoz 30.842 tsêr, đrul 139.602 lênhx nênhs. Nhis nuôr xênhr tsinhv yuôr 7.349 tsêr, đrul 34.371 lênhx nênhs tsi tâu bur chir, săp sêp truôx qơư nhoz, qơư uô nox.

Iz chik câuv pơưk tiz nênhs nhoz DCTD ntơưv xar Đăk Ngo (Tuy Đưc)

Chia bur chir, săp sêp, truôx qơư nhoz DCTD, UBND xênhr tưz tơư kra Sơv Nông nghiệp-PTNT chox kra, cênhz đrul chor sơv, nganhx, trôngx qơư ntâus gre mênhx pêv, tiz jông chia kra uô muôx kangz hâu.

Ntâu chuôz zis pêx xinhv DCTD ntơưv hênhx Đăk Glong tâu pangz angr uô nox

Xênhr Đăk Nông tưz muôx ndâux lus, has Chính phủ, chor bôx, nganhx Trung ương nzur ban hanhx tsangz cxênhx bur chir, săp sêp truôx qơư nhoz trâu pêx xinhv txir txangr ntu 2021-2025 chia muôx cơ sơv kra uô trơưs chor jưs anr DCTD. Hur ntơư ưu tiên 100% hâur pâuk pênhr đâux tư ntơưv ngân sach Trung ương trâu chor jưs anr tưz sâu bê ntu 2016-2020 haz chor jưs anr chênhr yênhv, jưs anr tsongs điêmv yaz ntu 2021-2025.

Nhuôs zâu trơưs nav txir txir txangr tưx zos tâu môngl txus tsêr tcơưv, uô si

Xênhr cuôs Trung ương pangz yangx 540 tiv nhiax chia đâux tư, uô tar 4 jưs anr đâux tư tangz tov uô tsi tâu tar ntu 2016-2020 haz đâux tư chor jưs anr yaz ntu 2021-2025.

Mai Anh

139
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.