Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu công trinhx pangz đêx sinh hoax tox tsongs mangl poz

10/03/2022 10:52 G3T+7

Tangs nro xênhr muôx 242 công trinhx pangz đêx sinh hoax tox tsongs lo cxiv tsang đrul chor nhiax nhangx xangv nde txus yênhx puô tiv nhiax chia pangz đêx nyaz trâu yangx 25.350 tsêr pêx xinhv, tiv zix mas nhoz ntơưv thangx tsangv jêx jos, nhoz đêz, nhoz tuz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs.

Thôngz trâu đêx nhoz jos Ting Wel Đăng, xar Đăk Ha (Đăk Glong) mangl poz hênhr viv tsi hoax đôngx

Tangz sis, hur ntơư tsuôl your 50 ntâu công trinhx tangz tov hoax đôngx muôx kangz hâu, txir 20%; your 190 công trinhx tưz tsi hoax đôngx los sis hoax đôngx tsi muôx kangz hâu, txir jê 80%.

Công trinhx pangz đêx sinh hoax ntơưv jos N’Jang Bơ, xar Trường Xuân (Đăk Song) mangl poz ntâu shông lus nuôr

Ntâu công trinhx pangz đêx sinh hoax tox tsongs mangl poz, kuz tsi tangs cxuôv hav txus tsât lươngs luz nênhx mas tsinhv uô ngui hiêmv trâu pêx xihv uô nênhx nhoz iz puôl ndil chor công trinhx pangz đêx mangl poz. Pêx xinhv xangr cuôs chinhr cuênx, chor nganhx tsưc năng tsuv nzur khu, khăc phux chor công trinhx pangz đêx tox tsongs, chia muôx txâus đêx sinh hoax hur nôngz nhôngl tov ntêx nuôr.

Ntâu công trinhx pangz đêx thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz lo đâux tư iz tuôv cxix tangz sis phat hui tsi muôx kangz hâu

Trường Thịnh

1,075
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.