Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv jos bon Bu Pah yưv nhiax đhok camera an ninh

03/03/2022 09:05 G3T+7

Pêx xinhv mangl tuz sangz nhias ntâu zangv chuôz zênhx uô nox; thanh niên nhoz uô cê chôngz, cheix yêz mair đrông đror hênhr yangx, tsang tâuz hâu yêz uô pôngz an ninh tsâts tưs, kangz shông 2021, pêx xinhv jos Bu Pah, xar Trường Xuân (Đăk Song) tưz tuôv zênhv yưv nhiax yangx 100 chơưx nhiax zuôr 10 camera an ninh haz jê 40 luz txir tênhz năng lươngs yangr ntux chia đhok.

Ntơưv 5 kror qơư tsinhv lơưr ntul cêr môngl hur jos, iz kror qơư lo đhok 2 camera haz 8 luz txir tênhz puv cêr, uô zôngx ziv trâu pêx xinhv môngl lus mo ntux haz pangz mangx por vêv an ninh tsâts tưx. Nhis nuôr, chor camera an ninh tangz tov phat hui muôx kangz hâu, tiv zix mas nôngz nhôngl sâu kôngz lông, tsơưs muôx tuz sangz nhias pêx xinhv chuôz tangv… Kror nuôr tsinhv pangz cxiv tsang tiêu chir An ninh tsâts tưs hur cxuv tsang jêx jos yaz ntơưv trôngx qơư.

Camera an ninh sâuv ntu cêr tsinhv jos Bu Pah

Zos muôx camera ban tưx cangr jos sox seiz lo cxuô kror qơư sâuv điênx thoais

Txir tênhz năng lươngs yangr ntux chik puv cêr tangs nro iz thangx tsangv tiz nênhs nhoz hur jos

Mai Anh

520
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.