Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz nde tsât lươngs kra shuv tuz trok yaz

20/05/2022 17:00 G5T+7

Shông 2022, Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Bôx Chiv hui Cuân sưx xênhr lo zos hâux lưv kra shuv muôx li 500 tuz trok yaz ntơưv cxuô trôngx qơư hur xênhr. Chia uô jông hâux lưv tol txaik haz kra shuv, cxênhx wiv, chiv hui đơn vix tưz has kra nghis cuêt, cêr hoaix, chiv thix, chiv tiêu, hâux lưv ntơưv cxuô cxênhx shông 2022; muôx nghis cuêt chuên đêx chox kra hâux lưv kra shuv tuz trok yaz jê trâu đax điêmv, hâux lưv ntơưv đơn vix.

Canr bôx, tuz trok Tiểu đoàn 301 cuz saz lus sâuv yangr kra shuv điêux lênhs đôix ngur

Đơn vix tưz xair chor canr bôx muôx tsưr ziv chia cxangz nzir trâu chor đơn vix kra shuv tuz trok yaz. Chia uô lo muôx kangz hâu kra shuv, đơn vix bov đamv cxix cxuô chor nôix jung trơưs cui đinhs; uô jông hâux lưv côv đôngx yangr shuv: đai ntâuz, khâuv hiêus, tsov cưv ntâu zangv uô si cuân sưs hur six su uô si… Cênhz ntơư, bov đamv jông luz nênhx vâts tsât haz tinh thânx trâu bôx đôix, uô muôx kangz hâu chor tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19.

Chor tuz trok yaz lo shuv jông, baix banv cxuô ntu, nôix jung

Đhâu 2 hli ntâu kra shuv, đrul khir thêr cuz saz lus, sir jul, ntơưv canr bôx txus tuz trok por lênhx uô trơưs jông phương châm "kra shuv coz, côngv saz jông, civ luôx jông, sănr sangx chiênr đâur”.

Canr bôx nhoz cênhz yangr saz ntêr kra, shuv cxuô đôngx tac, thao tac trâu tuz trok yaz

Phut su sâuv yangr cơưv ntơưv tuz trok yaz

Đhâu cxênhz seiz 3 môn tuô fov ntâu tuz trok lo pangx tuô coz

Iz făngz kra shuv, tuz trok yaz tsinhv trâu saz cxiv tsang canhv cuan môi trươngx đơn vix “njuôz, hur saz, jông gâux”

Phan Tân

308
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.