Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx lus thu fông ntơưr chuôz zis, fông ntơưr nhoz tamx

31/08/2022 16:41 G8T+7

Bôx Công an has tsi muôx chuv trương thu Fông ntơưr chuôz zis, Fông ntơưr nhoz tamx, mas tsuôs thu thâuv pêx xinhv tuôx txus cơ cuan Công an hlôngr pâur, cxangz nzir xur mông. Iz făngz ntơư, Cux Canhv sat Cangr hanhx cinhr lus tsâts tưx tsôngv langx (C06, Bôx Công an) tưz muôx văn banv cuôs chor bôx, nganhx, trôngx qơư lus uô trơưs cui đinhs ntơưv Luôx Qơư nhoz chia thôngx zênhv, iz zangv chia zôngx ziv, tsơưs phiênx hax trâu pêx xinhv.

Cux Canhv sat Cangr hanhx chinhr lus tsâts tưx tsôngv langx (C06, Bôx Công an) kra pâuz, trơưs cui đinhs, Fông ntơưr chuôz zis, Fông ntơưr nhoz tamx tsinhv muôx gre txus shông 2022. Txix 1/1/2023, chor fông ntơưr nuôr zuôr tsi muôx gre lơưv. Thâuv pêx xinhv uô chor thuv tux đăng cir qơư nhoz môngl txus hlôngr pâur xur mông hur Fông ntơưr chuôz zis, Fông ntơưr nhoz tamx, cơ cuan Công an thu chor fông ntơưr nuôr cênhz khu hlngr, cơx nhâpx xur mông hur Cơ sơv jưr liêus lus qơư nhoz.

Công an hênhx Ðăk Glong uô ntơưr căn cươc tiz nênhs trâu tsôngv box Môngz ntơưv xar Ðăk R’măng

Chor xur mông muôx hur Fông ntơưr chuôz zis, Fông ntơưr noz tamx por lênhx tâu sâu trâu hur Cơ sơv jưr liêus têz qơưs lus tiz nênhs nhoz. Zos li, cơ cuan Công an tsuôs khu hlôngr xur mông hur hêx thôngr nuôr, hos tsi khu hlôngr sâuv Fông ntơưr chuôz zis Fông ntơưr nhoz tamx. Thâuv Fông ntơưr chuôz zis, Fông ntơưr nhoz tamx ntơưv pêx xinhv mangl thu, cơ cuan Công an zuôr sâu iz đeiv ntơưr xac nhênhx muôx gre iz zangv Fông ntơưr chuôz zis chia zôngx ziv trâu thâuv môngl lus uô hâux lưv ntơưv pêx xinhv.

Trơưs cui đinhs ntơưv Luôx Căn cươc tiz nênhs, Luôx qơư nhoz haz chor văn banv kra uô trơưs, Căn cươc tiz nênhs muôx chip, yangz tơưv xur đinhs janh car nhênhs haz ntơưr xac nhâns xur mông lus qơư nhoz zos chor ntâuz ntơưr bov đamv txâus chei chưngr minh xur mông lus qơư nhoz ntơưv tiz nênhs hlôngr pâur Fông ntơưr chuôz zis. Bôx Công an tưz tơư kra công an cxuô trôngx qơư chênhr mangx muôx yangz kra xur đinhs janh car nhênhs, căn cươc tiz nênhs muôx chip cênhz khơưs đinhs janh điênx tưv trâu 100% tiz nênhs tangs nro têz qơưs.

Đồ họa: B.N

Quốc Sỹ

1,048
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.