Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kra yaz lus cangr nênhs moz Covid-19 ntơưv tsêr

17/03/2022 14:02 G3T+7

Nuz 14/3, Bôx Y têr ban hanhx Cuêt tinhv xur 604 cênhz kra cangr ntơưv tsêr trâu nênhs mangl moz Covid-19.

Trơưs kra yaz, tiêu chir lâm sangx ntơưv nênhs moz COVID-19 khu ntơưv tsêr lo cxangz nzir "Zos nênhs moz COVID-19 tưz lo cơ sơv njuôl, khu moz khu tangz sis tsi tâu lo txâus tiêu chuânv jông COVID-19 haz lo tiêu chuânv cangr ntơưv tsêr mas lo chox lus tsêr chia tu nzir”.

Iz făngz, Kra cênhz cuêt tinhv 604 cxangz mux "Kra bor y têr" trâu F0 khu moz ntơưv tsêr. Mênhx pêv, F0 los sis nênhs tu yangz xur trâu tsêr y têr xar, phươngx los sis cơ sơv cangr F0 ntơưv tsêr... trơưs kra ntơưv trôngx qơư lus: Xur mông car nheenhss, six hơưv lo xac đinhs moz COVID-19, nênhs lo cangr ntơưv tsêr, six nhôngl tangs cêv kuôl, khu moz ntơưv tsêr.

Nênhs moz F0 khu ntơưv tsêr tsuv lo muôz kâur xet nghiêms tsi muôx moz li lo công nhênhx jông moz

Chor chuôz zênhx zov chênhr trâu F0 khu moz ntơưv tsêr:

Nhiệt kế; Mair njuôl SpO2 car nhâns (zos muôx); Ntâuz bul ndâux y têr; Phương tiêns vev xinhz; Chuôz zênhx car nhênhs zov chênhr; Thôngz trâu tsât laiv tsês cil moz muôx hâu bul.

Phương tiêns xang xur: Xur tôngx, xur điêns thoais ntơưv chor cơ sơv y têr (tsêr y têr, trung tâm y têr cuâns, hênhx, trung tâm xang chơưv tiz nênhs, cưs yuôx, tuv thangv kra côngx đôngx, tuv phanv ưngr sei, tsêr khu moz…).

Nhân viên y têr thix trânr Ea T’ling (Cư Jut) kra tsưr ziv khu moz ntơưv tsêr trâu nênhs moz Covid-19

Yuôx khu moz ntơưv tsêr tsuv bangx thâuv muôx F0:

Yuôx txu cuz chêr: Paracetamol trâu nênhs hluz: viên 500mg; Paracetamol trâu nhuôs zâu (nhoz txix cir nhangr haz ntu shông): poz los sis cômr tor cuô hâuk los sis viên hamx lươngs 80mg, 100mg, 150mg los sis 250mg, 325mg, 500mg. Cuô yuôx cân băngx điêns jaiv: Oresol, poz cxang đêx, tsât điêns đơưk nkhêl. Yuôx txu gru (nhoz txix triêus trưngr): Yuôx ntơưv thov jưax ló sis yuôx txu gru muôx kuz ndâux blâuv, los sis yuôx txu gru cênhz khangr histamin... Cuô yuôx tsu kror njưl: Natriclorua 0,9%, txâus zôngv 5-7 nuz. Yuôx khu moz kuz moz trơưs đơn yuôx lo sâu đơn tangz tov sir zôngv trâu nênhs muôx moz (zos zov chênhr, txâus sir zôngv hur 01- 02 tuần).

Bảo Ngọc

857
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.