Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu F0 ntơưv tsêr

24/02/2022 15:32 G2T+7

Trơưs kra ntơưv Bôx Y têr, F0 cêv kuôl, khu ntơưv tsêr tsuv ndu njôngr cêv đêz tsơưs hlo 2 m trâu đuô lênhx, tsi nox hâuk tsongs, tsi sir zôngv hêx thôngr điêux hoax trung tâm cênhz đuô phongx… Tsuv chia nênhs moz nhoz phongx pư haz phongx vêv xinhz jiêng. Zos tsi muôx phongx jiêng, chuôz zis tsuv ntâus chiv không jan jiêng trâu F0.

F0 cêv kuôl, khu moz ntơưv tsêr tưz tsi lo nox hâuk cênhz đuô lênhx, môngl txangr đhâu thangx qơư cêv kuôl los sis nhoz jê đuô lênhx… F0 tsuv muôx iz bôx đôx nox jiêng, jông ho mas zôngv chuôz zênhx sir zôngv iz jas; nzuôr teik đar hur đêx cuz haz yuôx phongx; tưx nzuôr ntiv ntơưv phongx jiêng…

Nhân viên y têr thix trânr Ea T’ling (Cư Jut) tuôx txus tsêr sâu hôx sơ kra đăngs jul trâu nênhs moz Covid-19

Phangx tangr cil txangr moz, cxuô lênhx uô cê nhoz hur iz luz tsêr tsuv uô trơưs chor lus kruôz kra hur kangz nuôr: Cêv kuôl nênhs moz tsi cênhz đuô lênhx; Nduôr têk tsi tsês; Chox ntâuz bul ndâux, sir zôngv nangz hlôngx têk zuv tsưr ziv kra…

Chor tsov cư, car nhênhs yangv, puz nux trâu F0 khu moz ntơưv tsêr nhoz jos N’Jut, xa Quảng Tân (Tuy Đưc)

Yuôx khu, trơưs kra ntơưv Bôx Y têr zos: Yuôx txu cuz chêr, txu moz zos Paracetamol. Yuôx tangr virus, xair zôngv iz hur chor yuôx hur kangz nuôr: Favipiravir 200 mg, 400 mg (luz).Molnupiravir 200 mg, 400 mg (luz). Yuôx tangr viêm corticosteroid cuô thangx hâuk: Dexamethason 0,5 mg (uô luz).Methylprednisolon 16 mg (uô luz). Yuôx tangr nyangr tuôs hâuk: Rivaroxaban 10 mg (luz).Apixaban 2,5 mg (luz).

Quốc Sỹ

716
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.