Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kror qơư Sơv Chiv hui Ntâus tsangv Têi Nguên ntơưv Cư Jut

28/04/2022 11:46 G4T+7

Trơưs nênhs lâul Y Nuăn Niê Kđăm nhoz jos K’nha, xar Đăk Wil (Cư Jut), nênhs tưz môngl uô lưx lươngs tưx vêv trôngx qơư, shông 1975, thangx hangr jôngr jê jos Ea Pô (jos hâur pâuk ntơưv nênhs Ê đê), nhis nuôr thuôx jos Phú Sơn, xar Ea Pô tâu Bôx Tsinhz chei, Cuân wiv Trung ương, Bôx Tôngv Tư lênhs Mătx trâns Têi Nguên xair uô Sơv Chiv hui Ntâus tsangv Têi Nguên.

Zơưv Y Nuăn Niê Kđăm has txus tinh thânx ntâus tsangv hênhr yangx ntơưv tuz trok haz pêx xinhv hur jas ntâus tsangv zaiv phongr Têi Nguên shông 1975 ntơưv Sơv Chiv hui Ntâus tsangv Têi Nguên

Nuôr zos kror qơư muôx hangr jôngr tưx nhiên lux đangr, jê nav đêx Sêrêpôk, jê Buôn Ma Thuột,... muôx ntâu iêur zôngx ziv chi tiênr công, krêz thơưx chuôv ntâus Buôn Ma Thuột, môngl txus zaiv phongr Têi Nguên. Uô kangz uô tar “baix binh bur tsâns”, tangs cil 10/3/1975, pêz chor tuz trok tuô fov ntâus “qơư huyệt" Buôn Ma Thuột. bâuv jas tiênr công hiêx đôngx binh chungv cuôv cxuô đơn vix, pêz chênhr mangx ntâus tuô sơv chiv hui Sư đoanx 23 haz Sơv chiv hui tiêuv khu Đăk Lăk ntơưv Ngụy cuân Sài Gòn, tsinhz tangs nro chor qơư hur thix xar Buôn Ma Thuột, ntâus haz ntêk uô tux binh tangs nro tuz trok nênhs fêv. 

Iz chik câuv kror qơư Sơv Chiv hui Ntâus tsangv Têi Nguên, nhis nuôr thuôx jos Phú Sơn, xar Ea Pô (Cư Jut)

Jos Phú Sơn tưz pôngz lơưv. Nhis nuôr, thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx Zir, Nduôr, Chu chok kôngz công nghiex, ntông nox txir, cxiv tsang qơư nhoz yaz. Kror nhis đhâu, Sơv Văn hoar-Thêv thos haz Ju lix tưz muôx chuôv uô hâux lưv trâu chinhr cuênx xar Ea Pô haz hênhx Cư Jut lus hâux lưv xac đinhs kror qơư Sưv Chiv hui Ntâus tsangv Têi Nguên, chia uô tar hôx sơ cuôs UBND xênhr xair tso keiz ji tich cxênhx xênhr. 

Yangx 1 ha angr ntơưv chuôz zis zơưv Hoàng Văn Nhã, jos Phú Sơn, xar Ea Pô zuôr tâu cui hoaix, tror uô tơưv qơư Sơv Chiv hui Ntâus tsangv Têi Nguên 

       Y Sơn

860
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.