Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênh rphangx tai nanx pangx tênhz hur cheix ntux nangl

14/07/2022 22:45 G7T+7

Cheix ntux nangl zos six nhôngl chor cêr hlu pangx tênhz muôx ntâu ngui cơ tsi an toanx. Nhis nuôr, ntơưv iz cxa trôngx qơư, cêr hluô pangx tênhz tâus pôngz kêl, ndix tênhz mangl keix kâul. Ntâu chuôz zis uô tsêr puôs hlo ndix pangx tênhz, los sis cêv kuôl an toanx ntơưv vuôl vur tsêr, kangz zênhl tsêr… môngl txus cêr hluô pangx tênhz tsi bov đamv.

Tinhx tsang xnuôr los six zôngx ziv uô pangx tênhz siz njuôr, cuz nhiaz, txaik pangx tênhz uô tsi an toanx trâu pêx xinhv, tiv zix hur cheix nangl xuz nangl chuô. Chia jangv môngr tsi jông muôx tơưv, nganhx Pangx tênhz tsinhr môngl seiz, kruôz has, xư vlir chor chuôz zis uô tsêr tsi bov đamv; khu hlôngr chor ndix tênhz mangl lur kâul, cêr hluô mangl tâul… Pê xxinhv, zos puv tsuv bor trâu chinhr cuênx, nganhx Pangx tênhz huv six muôx tsưr ziv khu.

Iz tus ndix tênhz mangl kaix kâul nhoz jos Tân Hiệp, xar Đăk R’măng (Gia Nghĩa)

Iz tus ndix tênhz, cap viênr thông mangl lur kâul tov ntul Têz qơưs cêr 14, ntu môngl đhâu jos 1, xar Trường Xuân (Đăk Song)

Cêr hluô pangx tênhz nxur nhoz changz đhâu sâuv tsêr, kangz zênhl tsêr tsi bov đamv an toanx

Mai Anh

354
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.