Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx ngui hiêmv viv phuôz chuô cheix ntux nangl

05/05/2022 14:53 G5T+7

Chor hiêns tươngs phuôz chuô cư đoan, tiv zix mas phuôz, chuô, xuz tưz cxuôv hav ntơưv ntâu trôngx qơư hur xênhr.

Nangl hlu uô ntâu luz tsêr pêx xinhv zang vuôl ntơưv jos Nam Tân haz Nam Xuân, xar Nâm N’đir (Krông Nô) trâu luz 3 hli

Trơưs sâu ntơưr chia pâuz ntơưv Ban chiv hui Phangx tangr thiên tai haz Nrar chơưv tiz nênhs xênhr, hur 4 hli hâur shông, nangl hluz cênhz phuôz chuô muôx tsi tsês sâuv thangx tsangv cxuô hênhx tưz uô poz, zang vuôl yangx 90 luz tsêr, lur kâul jê 21.000 tsoz điều, yênhx cxênhz tsoz cao su haz yangx 1.000 tsoz phưx txoz; ntâu ntông nox txir mangl zênhk txir zâu, cxuôv hav lux lus cinh têr trâu ntâu chuôz zis pêx xinhv hur xênhr.

Nuz 27/3, chuô hluz uô lur ntâu vangx cao sun tơưv xar Đăk Sin (Đắk R’lâp)

Chia chênhs phangx tangr thiên tai, UBND txênhr tưz cuôs Ban tơư kra Phangx tangr thiên tai haz Nrar chơưv tiz nênhs xênhr kruôz ntuôl tsi tsês trâu pêx xinhv tsưr ziv phangx, tangr thiên tai haz uô jông đuô haz canhv bor, jưs bor thiên tai. Cxuô cxênhx, nganhx, pêx xinhv tsuv seiz đrăngx đrênhk xur mông phuôz chuô, canhv bor ngui hiêmv ntơưv Trung tâm Jưs bor Khí tượng thủy văn Têz qơưs haz trôngx qơư chia chênhr phangx, huv six tangr tir, txu tsơưs hlo cxuôv hav cưs phuôz chuô, lus lơưk, xuz… cxuôv hav.

Ntâu ha điều mangl lur, gux tơư cxuôv hav txus cinh têr ntơưv pêx xinhv xar Đăk Gằn (Đăk Mil)

Mai Anh

10,338
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.