Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jân cuân, tưx vêv muôx jul phat hui vai tsox nongx côt

31/03/2022 13:54 G3T+7

Chor shông đhâu, cxênhx wiv, chinhr cuênx haz cơ cuan cuân sưs cxuô cxênhx xênhr Đăk Nông tsinhr zov chênhr cxiv tsang, cungv côr haz cxangz nde tsât lươngs, muôx kangz hâu hoax đôngx ntơưv lưx lươngs jân cuân, tưx vêv (DQTV). Tangs nro xênhr tưz cxiv tsang lo 138 cơ sơv DQTV; hur ntơư muôx 71 cơ sơv jân cuân haz 112 cơ sơv tưx vêv. Tiv lêx đảng viên hur DQTV lo 25,2%; đoanx viên lo jê 60%; muôx yangx 25% jân cuân zos minhx cxưx nênhs tsơưs. DQTV lo tsov cưv txix cxênhx đaix đôix, trung đôix, tiêuv đôix, khâuv đôix haz cxênhx tuv…

Lo tsov cưv cơưv shuv đrăngx đrênhk, lưx lươngs DQTV ntơưv xênhr tưz phat hui jông vai tsox ntơưv zus hur pangz mangx tuôr truôx an ninh tsâtx tưs, an toanx tsôngv langx nhoz trôngx qơư. Tiv zix, tov ntêx ntêx cangz moz Covid-19 muôx ntâu, lưx lươngs DQTV tsinhr xung cich đrul cxuô lưx lươngs tâul kangz, pangz mangx hur chor thangx qơư cêv kuôl, chor qơư seiz phangx tangr cangz moz. 

Jân cuân xar Quảng Trực (Tuy Đưc) đrul canr bôx chiênr sir Đônx biên phongx Đăk Dang nhoz qơư tangr, sox seiz por vêv đriv

Jân cuân xar Đăk Gằn (Đăk Mil) pangz pêx xinhv uô nox uô hâuk

Jân cuân xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) đrul uô cêr môngl lus jêx jos

Jân cuân xar Đăk R’măng cênhz đrul kruôz hu Pêx xinhv uô trơưs jông chuv trương chinhr sach ntơưv Đảng, Têz qơưs, trôngx qơư

Jân cuân xar Quảng Tân (Tuy Đưc) đrul nrar sâu poz cxang liex sir

Jân cuân thix trânr Đưc An (Đăk Song) đrul uô hâux lưv phangx tangr cangz moz Covid-19

Phan Tân

972
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.