Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an xar Quảng Trực trâu saz côngv phangx, tangr moz Covid-19

08/12/2021 10:34 G12T+7

Nuz 24/11/2021, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) puv muôx 4 ca mangl moz Covid-19 hur côngx đôngx ntơưv jó Bu Prăng 1, đrul yênhx cxênhz lênhx F1 haz F2. Txus nuz 2/12, tangs nro xar muôx 22 ca mangl moz Covid-19; yangx 120 lênhx F1 tsuv cêv kuôl ntơưv tsêr. Chor ca moz nuôr por lênhx muôx iêur tôr moz phưc tax, tiênx ânv ngui cơ phuôv vangv moz ntâu.

Uô ntêx tinhx hinhx ntơư, iz făngz bov đamv an ninh tsâts tưs sâuv thangx tsangv, lưx lươngs công an xar Quảng Trực tưz has trâu Đảng wiv, WBPX xar kra uô chor tsưr ziv phangx, tangr moz xưs li xor thangx tsangv, cơư chor thangx tsangv muôx ngui cơ saz chia tsơưs hlo cil txangr moz. Lưx lươngs công an pangz nhân viên cưs khu moz nrar tâul kangz chor nênhs F1, F2; cxiv tsang 4 kror qơư tangr cxênhz seiz nênhs môngl lus đrul phương châm tsi puz nênhs tsi tâu pâuz, nênhs tsi muôx hâux lưv tuôx hur thangx tsangv tangz tov cơư.

Lưx lươngs công an xar côngv nhoz jur thangx tsangv cơư

Công an xar đrul cênhz đrul chinhr cuênx cxuô trôngx qơư, lưx lương sbiên phongx pangz thưx phâmv trâu yangx 50 tsêr nênh suô nênhx txov nhev hur thangx tsangv muôx moz. Iz făngz lưx lươngs công an xar cênhz đrul ban nganhx, đoanx thêv pangz pêx xinhv muôs kôngz lông (cax phê) trâu chor qơư zuôr sâuv thangx tsangv; pangz pêx xinhv khu pangx tênhz, chuôz zênhx hur thangx tsangv cơư.

Công an xar tsov cưv kruôz ntuôl chor chuôz zis uô trơưs jông cêv kuôl ntơưv tsêr

Zos ntơư, txix nuz 2/12 txus nuôr, chor nênhs mangl moz tưz tsi muôx nzir; chor nênhs F1 cêv kuôl ntơưv tsêr por lênhx muôx đăngs jul jông, tsi puv muôx moz haz bov đamv uô nênhx hur nôngz nhôngl cêv kuôl.

Lưx lươngs công an pangz thưx phâmv chor chuôz zis uô nênhx txov nhev

Bảo Ngọc-Hồng Thắm

1,183
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.