Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông an xă Quảng Trực lĕ n'hâm suan pah kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19

08/12/2021 10:34 G12T+7

Lơ 24/11/2021, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) saơ gĕh 4 bu nuyh tưp Covid-19 tâm bon lan ta bon Bu Prăng 1, lah gĕh âk rhiăng bu nuyh F1 n'hanh F2. Tât lơ 2/12, lam xă gĕh 22 bu nuyh dương tính đah Covid-19; rlau 120 bu nuyh F1 cách ly ta wâl. Nau ji tưp aơ gĕh âk nau jêr jŏk, klach gĕh âk nau tâm tưp.

Yor nĕ nau ji tưp aơ, bơh đah mât đăp mpăn nau rêh bon lan tâm xă, phung kông an xă Quảng Trực mbơh dăn nau kan ma Ðảng, Ủy ban Bon lan xă ndâk ăp ntil nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp tâm nĕ gĕh nau kan n'king, mât ntŭk gĕh nau ji âk gơi mô ân tâm tưp tât năm bon lan. Phung kông kan pah kan kơl phung kan y tế tĕng joi ăp bu nuyh F1, F2; ndâk 4 ntŭk mât ksiêm bu nuyh luh lăp tât tâm xă, bu nuyh mô gĕh nô nau mô ân lăp ta ntŭk bu dôl nking.

Phung kông an pah kan trực ta ntŭk bu n'king mât nau ji

Kông an xă n'hanh n'gâng kan bri dak, phung ka kan mât n'har bri kơl r'văt ndơ sa ân ma rlau 50 r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk tâm mpeh gĕh nau ji. Bơh đah nĕ phung kông an xă hôm pah kan ndrel ăp m'bŭch kan, phung kan sâm kơl bu nuyh bon lan tăch drăp ndơ gĕh bư mir jan ba (ca phê); kơl nkra điện, ndơ dŏng tâm mpeh bu n'king mât nau ji.

Kông an xă ndâk nau kan mbơh ntĭm ăp r'năk pah kan ân di nau kan cách ly ta wâl

Yor nĕ, ntơm lơ 2/12 tât abaơ, r'noh bu nuyh dương tính mô hôm gĕh; ăp bu nuyh F1 cách ly ta wâl uĕh lăng n'hâm suan, mô saơ nau ji rĭ aơ n'hanh đăp mpăn nau rêh ta ăp nar cách ly.

Phung kông an xă kơl ân ndơ sa ma ăp r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk

Bảo Ngọc-Hồng Thắm

1,124
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.