Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an xar Đăk Som cxiz chênhr por vêv cax phê chaix đê txir

24/11/2016 15:11 G11T+7

Xar Đăk Som (Đăk Glong) muôx jê 1500 ha cax phê tưz txi txir tangz tov chuôz đê txir.

Chia phangx tangr tuz sangz cax phê, lưx lươngs Công an xar tưz cxiz chênhr uô ntâu jaiv phar chia pangz pêx xinhv sâu cax phê an toanx haz tuôr truôx an ninh tsâts tưs sâuv thangx tsangv sưs li: Tsang 17 tuv an ninh ntơưv chor jêx jos; cxiz chênhr hâux lưv cxênhz saiz tuôz nênhs, pâuz chor nênhs tuôx nhoz tams trơưs six nhôngl; tsov cưv sox saiz hnuz mo cxuô jêx jos, tiv zix mas chor vangx cax phê tsi muôx nênhs saiz, nho đêz jêx jos haz kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông por vêv chuôz tangv…

Lưx lươngs Công an xar uô jông haz truôx khor hâux lưv đăng cir tuôx nhoz, môngl đuô kror qơư

Môngs tsuz vangx tsêr kruôz ntuôl, has pêx xinhv đăng cir tuôx nhoz, môngl đuô kror tsuô nênhs đê cax phê

Cênhz đrul lưx lươngs dân cuân tưs vêx môngl sox saiz lênhx hnuz mo chia por vêv cax phê tsuô pêx xinhv

Y KRắk

1,912
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.