Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx tangr cuz hangr jôngr cheix ntux kruôr

10/02/2022 09:06 G2T+7

Tangs nro xênhr nhis nuôr muôx 196.385 ha hangr jôngr tưx nhiên, 51.476 ha hangr jôngr chok. Chor hangr jôngr nuôr tưz por lênhx lo zos trâu chor đơn vix, công ti Lâm nghiex cangr, por vêv jôngr.

Lưx lươngs por vêv hangr jôngr Công ti TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành tsinhr môngl ndil, seiz hangr jôngr

Txus hâur cheix ntux kruôr, lưx lươngs Kiểm Lâm cênhz chor tsưr hangr jôngr chênhr phangx cxiv tsang phương anr PCCCR; luôx cêr băng tangr hluôr tơưk, hlơưr đrox tsuôs chênhr phangx, tsinhr môngl ndil seiz haz kruôz ntuôl, kruôz has chia pêx xinhv côngv cangr, por vêv hangr jôngr. Chor thangx tsangv buôs đriv jê tiz nênhs nhoz, cxuô đơn vix kruôz ntuôl pêx xinhv zôngv hluôr tơưk huv, an toanx chia PCCR muôx kangz hâu...

Kiểm lâm cênhz chor tsưr hangr jôngr ndil seiz por vêv hangr jôngr hur cheix ntux kruôr

Chor đơn vix tsinhv tsov cưv tsi tsês cxangz shuv haz nhangx xangv chor thangx tsangv muôx ngui cơ cuz nhiaz saz chia cxiz chênhr chor tsưr ziv, zuôr phangx zov chênhr, tsơưs cuz nhiaz hlo haz tsu cxuôv hav kêl hlo thâuv cuz nhiaz hangr jôngr.

Nganhx Kiểm lâm cxangz shuv chor tsưr ziv PCCCR

Trường Thịnh

930
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.