Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ngăch tâm lơh, plâ lah nau mô uĕh ta mạng xă hội

18/11/2021 09:42 G11T+7

Aabaơ, ăp phung bư nau m'hĭk way dŏng mạng xă hội nchih n'kôch nau mô uĕh, nau bő, nau tih gơi n'gang bư m'hĭk Ðảng, Bri dak, tâm nkah nau rêh n'hanh nau tâm rom gop lam ăp bu nong.

Nau mô uĕh bơh nau m'hĭk, nau bő ta mạng xă hội yor ăp phung m'hĭk nchih n'kôch bư gĕh nau m'hĭk tâm nau mĭn, bư gĕh nô nau mô uĕh tâm bon lan; bư gĕh nau ntôn, bư gĕh nau klach, nau plăch r'gâl, bư trŭnh nau iăt tĕng bơh kan bộ, đảng viên n'hanh Bu nuyh bon lan ma Ðảng, Bri dak n'hanh nau kan xă hội chủ nghĩa.

Khă nĕ, khăn păng mô dơi pah kan ôh yor nau janh, nau gĭt bơh kan bộ, đảng viên n'hanh ăp Bu nuyh bon lan.

Bu nuyh bon lan xă Quảng Sơn (Dak Glong) cài đặt "Zalo an ninh" gơi gĭt nô nau m'hĭk tâm bon lan, kchŭt phung gĕh nau tih...

Gơi tâm di ma nau kan, nau bri dak đă kan tâm nau rêh mhe aơ abaơ, Bộ Chính trị lĕ trŭnh Nau n'hêl mrô 35-NQ/TW (khóa XII) "Ta nau kan n'hao nau mât nền tảng nau mĭn bơh Ðảng, tâm lơh plő lah ăp ntil nau mĭn tih, nau m'hĭk tâm nau rêh mhe abaơ".

N'gor ủy Dak Nong lĕ ndâk njêng N'gâng kan Ntĭm gai 35 n'gor. Tĕng nuih n'hâm pah kan aơ, ăp n'qual ủy, bon têh ủy lĕ ndâk njêng ăp n'gâng kan ntĭm gai nau kan tâm lơh mât nề tảng nau mĭn bơh Ðảng ta không gian mạng ân ma phung kan bộ, đảng viên.

Ăp phung bư nau m'hĭk dŏng mạng xă hội gơi nchih n'kôch nau mô uĕh, nau bő, nau tih gơi n'gang bư m'hĭk Bri dak he

Nau kan tâm lơh aơ dơi ndâk tĕng ăp ntil nau kan, gĕh âk nau kan mhe. Tâm nĕ, gĕh bar ntil nau kan uĕh lah "sŏk nau uĕh bư roh nau m'hĭk" n'hanh nchŭn n'hâm suan mbơh ăp ntil nau tih (nau tâm dông, nau m'hĭk, lợi dụng dân chủ...) gơi ăp phung mạng rơih mô rĭ khoă tài khoản nchih n'kôch ăp ntil nô nau tih tĕng nau, nau n'hêl.

    Bảo Ngọc

697
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.