Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx trâu nênhs cxuv sir zôngv công nghês cao

20/10/2022 08:00 G10T+7

Nôngz nhôngl đhâu, tinhx hinhx nênhs cxuv công nghês cao ziv nuz ziv muôx ntâu đrul ntâu zangv, thuv đoans yaz ziv nuz ziv tinh vi. Zuôr has txus iz cxa thuv đoans hoax đôngx ntơưv zangv nênhs cxuv công nghês cao chia Pêx xinhv chênhr phangx, cênhz đrul lưx lươngs Công an đâur tranh trâu zangv nênhs cxuv nuôr.

1. Đang bê zos cơ cuan uô nuv phap luôx: Sir zôngv chor hâur xur txơưr li 0804, 0882,… tưx kra bê tas zos canr bôx Viêns Ciêmv sat, Công an yangz xur cxuv chei cuôs nênhs cxuv chei xang nhiax trâu xus taix khoanv cưs chor nênhs ntơư kra.

2. “Nzaz tinhx” sâuv mangx tsôngv langx: Đăngs uô nênhs nhoz têz qơư tov đrâu xangr xang nux los sis xang nhiax lus trâu chor nênhs mangl nxuô. Uô kangz ntơư, đăngs uô nhân viên chor công ti zos hangx, haiv cuan, xang xur trâu nênhs mangl nxuô xangr nhênhx nux, nhiax tsuv pôngz cxuô zangv phir; cuôs nênhs mangl nxuô xang nhiax trâu taix khoanv trâu chor nênhs kra ntơư.

3. Tsưr ziv xang nux uô tưx thiêns: Đăngs uô nênhs têz qơưs tov đrâu xangr xang nhiax lus Việt Nam uô tưx thiêns, xang xur mông trâu nênhs mangl nxuô tâu sir 30-40% hoa hôngx; uô kangz ntơư, đăngs uô nhân viên haiv cuan cuas nênhs mangl đăngs nxuô thêv nhiax trâu chor nênhs ntơư.

4. Đăngs nxuô muôs zuôr hangx huv trưx tuênr: Xang link thêv nhiax trưx tuênr đăngs bê chia tsinhz phuôz nhiax hur taix khoanv ngân hangx ntơưv nênhs mangl nxuô; cuas thêv nhiax cocx uô ntêx, uô kangz ntơư tsinhz phuôz nhiax cocx.

5. Đăngs uô nhân viên Ngân hangx nâng câp APP: Hu mair trâu nênhs mangl nxuô, tưs kra bê zos nhân viên Ngân hangx kra nâng câp phênhv mêmx… chia tsinhz phuôz nhiax hur taix khoanv Ngân hangx ntơưv nênhs mangl nxuô.

Đồ họa: B.N

6. Đăngs đhâu hinhx thưc trâus thươngv: Đangs bê nhân viên ngân hangx, cty taix chinhr hu xur tôngx trâu nênhs manl nzuô trâus thươngv (yêz SH, nhiax…) cuôs thêv nhiax phir uô kangz ntơư tsinhz phuôz.

7. Hack Fecebook, Zalo đăngs nxuô txaik nhiax: Tsinhz phuôz taix khoanv Fecebook, Zalo, uô kangz ntơư xangz xur môngl trâu fôngx zưl nul, nênhs cxênhz jê ntơưv nênhs mangl nxuô chia nul txaik nhiax. Xur taix khoanv kra tsinhr zos xur taix khoanv tsi zos tsưr tas.

8 Đăngs nxuô nrar nênhs uô nuv ntơưv tsêr: Đăngs nuv zov chênhr zos đhok uô chưx mev bi, lu ntơưr tem son, qoz hlơưk,… xangr nhênhx sanv phâmv lus uô tsuv thêv nhiax cocx, uô kangz nhênhx nhiax cocx ntơưv nênhs mangl nxuô mas tsir plux.

9. Đăngs bê công ti taix chinhr: Chênhr phangx hu mair trâu nênhs mangl nxuô has tênhv muôx cxuô zangv txaik đrul lair kêl, ntâuz ntơưr zôngx ziv. Cuôs thêv nhiax phir txaik, uô kangz mas tsir plux đrul chor nhiax phir sâuv.

10. Đăngs bê Bov hiêmv tsôngv langx: Yangz xur nênhs mangl nxuô tangz tov  yuôr grê los sis khơưs zôngv pênhr BHXH; cuôs thêv nhiax phir, tsi mas zuôr bor cơ cuan Công an, thâuv ntơư nênhs mangl nxuô cxơưx haz thêv nhiax trâu taix khoanv ngân hangx chor nênhs ntơư kra, chor nếnh ntơưr zuar tsir đrul chor nhiax sâuv.

Đồ họa: B.N

11. Uô txux xang nhiax zuôv cêr chia zuôv cuôs txaik: Uô txux xangz zuôv cêr nhiax tuôx Taix khoanv ngân hangx ntơưv nênhs mangl đangs nxuô haz cuôs nênhs mangl nxuô thêv trâu đuô taix khoanv ntơưv chor nênhs ntơư, uô kangz iz luz nôngz nhôngl tsưr Taix khoanv tror kangz tuôx cuôs nênhs mangl nxuô thêv lair, zos tsi thêv mas zuôr uô plâuz môngl tuav angr haz hêv.

12. Đăngs nâng câp sim 4G chia tsênhz phuôz chuôz tangv: Đăngs uô nhân viên  tsêr mangx kra nâng câp sim, zos uô trơưs zuôr pôngz chei sir zôngv xur tôngx haz chor taix khoanv ngân hangx cênhz trâu xur tôngx ntơư.

13. Krêz tsangr zos jix nhiax aov chia tsênhz phuôz chuôz tangv: Cuangv cor jông lus tâu ntâu liv chia hu grul nênhs sir zôngv, thâuv nênhs sir zôngv xang nhiax ntâu trâu tsangr mas tsangr poz, mas ru tsi tâu nhiax.

14. Đăngs nxuô “Muôz xur ntâus đêx”: Chia nhênhx tâu xur mas nênhs sir zôngv tsuv thêv nhiax phir, zos tsi trâus mas pôngz nhiax phir. Zos trâus tsuv phaiz hoa hôngx trâu chor nênhs ntơư.

15. Uô hâux lưv trơưs ưngr jungs txơưr: Cuôs nhiax uô hâux lưv, 1-2 jas uô ntêx mas tâu ru nhiax tror kangz. Txus hâux lưv muôx nhiax ntâu đuô zuôr mangl lôir, thêv nhiax cxangz/tsi thêv por lênhx pôngz nhiax.

Đồ họa: B.N

16. Zuôr côngx tac viên uô nuv ntơưv tsêr: Jơx ntơưr hangx huv Shopee, TIKI,… chôt ntơưr hangx aov nhênhx hoa hôngx, tsuôs nhênhx tâu 1-2 jas uô ntêx, txus ntơưr hangx lux đuô mas lôir, nhênhx tsi tâu nhiax.

17.  Đăngs bê canr bôx viênr thông, cux văn thư: Yangz xur nênhs mangl nxuô yuôr grê cươc los sis njênhk zôngv, uô kangz ntơư hlôngr môngl uô Công an cuôs nênhs mangl nxuô thêv nhiax trâu chor ntơư chia pangz mangx điêux tra.

18.  Đăngs bê canr bôx bluô nhiax cxuv chei zos thông: Yangz xur nênhs mangl nxuô muôx ntơưr biên lai thêv nhiax pluô zuôr tangs six nhôngl, nênhs mangl nxuô cil txus cêr pangz uô luôv zênhz yuôx, cuôs kra xur mông car nheenhss, xur tôngx, xur mông ngân hangx, uô kangz ntơư tsinhz phuôz nhiax ntơưv mangl nxuô.

19.  Đăngs bê thơưx chox xênhr, sơv, ban, nganhx: Uô chor taix khoanv mangx tsôngv langx (Fecebook, Zalo,…) sir zôngv shênhv đuôz, côngz bê ntơưv thơưx chox xangz xur trâu cxênhx hur kangz chia txaik nhiax.

20.  Hu xur tôngx hais đok đik, khungv bôr cuôs thêv grê: Chor nênhs ntơư tưx kra tas zos nhân viên công ti taix chinhr sâu ntơưr xang tuôx, hu xur tôngx hais đok đik, cuôs thêv grê nênhs txaik haz fôngx zưl, nênhs cxêhz jê tus nênhs txaik.

Đồ họa: B.N

* Pêx xinhv tsuv chênhr phangx cxuô zangv đangs nxuô ntơưv nênhs cxuv sir zôngv công nghês cao. Tiv zix tsi kra cxuô zangv taix khoanv car nhênhs (mangx tsôngv langx, OTP, ngân hangx…) trâu lênhx tưs li. Tsuv chênhr phangx haz xac minh đuô tangs nro cxuô zangv xur mông thâuv txaik nhênhx, tiv zix mas mangx tsôngv langx, cxuô jas hu xur tôngx!

Quốc Sỹ

526
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.