Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx tai nanx pôngz đêx trâu cheix ntux cuz

12/05/2022 15:36 G5T+7

Cheix ntux cuz zuôr txus nuôr, yangr ntux ntêr zos nôngz nhôngl nhuôs zâu khênhx siz zuv môngl đang pangl đex, nav đêx, hangr đêx… chia đang, uô si, tiv zix mas nhuôs zâu thangx tsangv tsôngv box nênhs tsơưs, nhoz tuz, nhoz đêz.

Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tưz lo chinhr cuênx cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư ban hanhx ntâu văn banv tơư kra, kra hâux lưv phangx, tangr tai nanx pôngz đêx ntơưv cxuô trôngx qơư, tangz sis nhuôs zâu mangl tuôs viv pôngz đêx ntơưv cxuô trôngx qơư tsinhv muôx tsi tsês.

Cheix ntux kruôr, iz cxa nhuôs zâu nhoz jos Păng Sim, xar Trường Xuân tsinhr tuôx ntơưv pangl lux chia đang đêx, uô si

Chia bov đamv nhuôs zâu muôx iz luz cheix ntux cuz jông, an toanx, chor cơ cuan tsưc năng cil txus, trôngx qơư tsuv cxiz chênhr đuô hâux lưv kruôz ntuôl phangx tangr tai nanx pôngz đêx. Iz făngz ntơư, chuôz zis, nênhs seiz shuôk nhuôs zâu tsuv kra, xac đinhs chor qơư khênhr hov pôngz đêx xưs li kror đêx, pangl đêx, nav đêx, hangr đêx… chia kra; tangr langx cangz, đhok bangv txưr ntơưv chor qơư muôx hangr đêx, pangl đêx chia pêx xinhv uô jông phangx tangr tai nanx pôngz đêx. 

Chinhr cuênx haz cơ cuan tsưc năng tsuv cxênhz seiz, huv six đhok bangv canhv born tơưv chor pangl, hangr đêx chia phangx, tangr tai nanx pôngz đêxpôngz đêx

Y Sơn

627
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.