Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv xưv lir tinhx tsangs ô nhiêmr ntơưv yangr jac jos Đăk B’lao

03/03/2022 09:04 G3T+7

Yangr jac ntơưv jos Đăk B’lao, thix trânr Kiến Đức (Đăk R’lâp) muôx nhoz ntâu shông lus haz tsinhr pur ntâu yangx, uô ô nhiêmr môi trươngx. Chor jac thaiv kuz tsinhv tsinhv yuôr ntâu tsi tâu lo xưv lir tangz sis iz nuz muôx jê 10 tênhr jac thaiv yaz lo thâux tuôx nuôr, uô ô nhiêmr môi trươngx hênhr yangx.

Nông nhôngl đhâu, ntâu chuz tơưs mangx mangv chik uô trâu pêx xinhv nhoz jê thangx tsangv nuôr uô nênhx cênhz pangz tơưk tsư nxaz haz tsư lưx. Pêx xinhv ntơưv nuôr xangr cuôs yangr tax jac ntơưv nuôr nzur lo txangr môngl chia tsi tsuv mangl ô nhiêmr môi trươngx, cxuôv hav txus đăngs jul.

Iz nuz, yêz thâux muôx 10 tênhr jac thaiv

Yangr jac tsuôs lo xưv lir sơ bôx zos hlơưr chik

Pêx xinhv hur jos Đăk B’lao los six bâu tơưk tov ntêx tinhx tsangs ô nhiêmr ntơưv yangr tax jac

Quang Vũ

774
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.