Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dăn ngăch gĕh nau kan di nô nau bő ta ntŭk bu nkhŭt n'dŏk bon Dak B'lao

03/03/2022 09:04 G3T+7

Ntŭk bu nkhut n'dŏk ta bon Dak B'lao, bon jê Kiến Ðức (Dak R'lâp) jŏ năm tât abaơ n'hanh gĕh âk ngăn n'dŏk, bư bő ntŭk rêh. N'dŏk ơm âk e hŏ dơi bu su khă nĕ abaơ tâm du nar gĕh dăch tât 10 tân n'dŏk mhe dơi bu rdeng nkhŭt ta aơ, bư bő ngăn ntŭk rêh.

Tâm ăp năm lĕ lăn, nh'huk ŭnh bu su n'dŏk bô khet n'hanh bô iơh bư bu nuyh bon lan jêr sruh n'hâm. Bu nuyh bon lan rêh ta aơ dăn ăp n'gâng kan ngăch trơn ntŭk bu n'khŭt ndŏk aơ gơi ntŭk gŭ rêh gĕh nau đăp mpăn, mô gĕh roh n'hâm suan săk jăn.

Du nar, rdeh rdeng ndŏk n'khŭt tâm 10 tân n'dŏk

Ndŏk ta aơ dơi bu su

Bu nuyh bon lan ta bon Dak B'lao ji nuih ngăn yor nô nau ndŏk bư bő ntŭk rêh

Quang Vũ

776
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.