Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv xưv lir hênhr chor nênhs txinhz nangv angr hangr jôngr chiaz kâuz

24/03/2022 10:53 G3T+7

PNhis nuôr, sâuv ntu cêr môngl đhâu jos Păng Sim, xar Trường Xuân (Đăk Song) môngl trâu jos Tân Lợi, xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa), iz can tsêr pêx xinhv txinhz nagv angr hangr jôngr, khơưz kuô tax, uô tsêr truôx khor, tsêr tams, chia uô têz…

Tinhx tsangs khơưz angr, uô tsêr truôx khor muôx ntâu

Tinhx tsangs nuôr tưz uô tsi jông gâux, uô pôngz kror jông shênhv đuôz ntơưv hangr  ôngr phangx pangz ntơưv thangx tsangv nuôr. Tsi tangs li ntơư, kror nuôr tsinhv uô pôngz an ninh tsâts tưs, viv luôx hangr jôngr, tsinhz nangv haz muôs zuôr angr hangr jôngr tsi zos chei. 

Iz luz tsêr pêx xinhv nhoz jos Păng Sim uô tsêr hur hangr jôngr chiaz kâuz

Chinhr cuênx trôngx qơư, lưx lươngs tsưc năng tsuv sox seiz tsi tsês haz muôx tsưr ziv xưv lir hênhr chor nênhs txinhz nangv angr hangr jôngr; cênhz txuôl nzir kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv côngv por phưv hangr jôngr, tsi luôx ntur, txinhz nangv angr hangr jôngr… (Shênhv tsov nuz  19/3/2022)

Uô tsêr, txinhz nangv angr uô têz hur hangr jôngr phangx pangz

Mai Anh

632
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.