Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntul nav đêx Krông Nô ntơưv xar Nâm N’đir tror kangz tu

23/12/2021 10:04 G12T+7

Nôngz nhôngl đhâu, chinhr cuênx trôngx qơư, nganhx tsưc năng tưz muôx ntâu tsưr ziv khăc phux tu tox poz lơưr ntul nav đêx Krông Nô, ntu đhâu đrăngs Ðăk Rền, xar Nâm N’đir (Krông Nô), tangz sis tinhx trangs tu tox poz tror kangz poz đrul cxuôv hav ziv nuz ziv ntâu.

Ntâu angr uô nox pêx xinhv ntơưv tax đrăngs Đăk Rền tror kangz mangl tu poz

Trơưs ntâu pêx xinhv uô nox ntơưv tax đrăngs Ðăk Rền, nguên nhân tsinhv mas zos khai thac xuôz jêz tox tsongs iz ntu ntêr, ntơưv iz kror qơư tưz uô trâu ntâu angr chok kôngz mangl tu, uô cxuôv hav txus cinh têr.

Pêx xinhv “tangs jul” viv yênhx pênhr angr uô kôngz lông mangl nav đêx yôngz

Nax nuz, ntơưv thangx tsangv nuôr muôx jê yênhx châuv luz gox lux tso trăngx trâu hur plơưr nav đêx grul xuôz jêz, uô muôx kror tuz, uô txơưr txangr đêx ntưl, đêx njơưx lơưr ntul, uô tu tox poz hênhr yangx. Iz cxa gox tsinhv grul xuôz jêz jê trams grul đêx tangz sis tsi puv chor cơ cuan tsưc năng sox seiz, xưv lir.         

Viv khai thac xuôz jêz tox tsongs iz ntu ntêr, ntơưv iz kror qơư tưz uô ntâu angr chok kôngz mangl tu poz

Y Sơn

657
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.