Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han C3 tâm rlong nti blau, nti sŏng, ntĭm đă bon lan kan uĕh

23/12/2016 09:56 G12T+7

Phung ka han têh tâm lơh rŏ neh (C3), M’bŭch ntĭm đă tâm lơh n’qual Tuy Ðức dăch n’har bri Tuy Ðức, dơi pah kan gơi ntĭm nti, rơm tâm lơh n’hanh pah kan ăp ntil nau pah kan ba bă lah gĕh kô ranh lah lơ ntĭm gai.

Tâm ăp năm lĕ lăn, ka han C3 mô rlu nau tâm rlong, nti sŏng, ndâk njêng mpôih ka han nâp phĭt. Mpôi ka han n’hao nau kan ntĭm nti, ân dăng nhâm kan ma ka han tâm ăp nau kan tâm ban hăn nti tâm lơh, ndâk nau pâl mpât săk jăn… Bơh đah nau kan tâm rlong nti blau, nti sŏng, ka han C3 hôm e kơl nhâm kan bư mir jan ba ma bu nuyh bon lan, pĕ ndu ndơ gĕh tăm; ndâk kan uĕh nau kan ntĭm đă bon lan kan uĕh; mbơh ntĭm bon lan; ndâk njêng nau kan uĕh tâm nuih nhâm bu nuyh bon lan mpeh n’har bri Tuy Ðức.

Ka han C3 nsrôih nti “Tâm lơh bri duh nar n’hanh bri mih, gơi nti ren”, gơi rơm tâm lơh lah gĕh bu pit in bri dak

Ka han C3 nsrôih pah kan kơl bu nuyh bon lan bư mir jan ba

Pah kan tăm tơm sa trau gơi n’hao uĕh nau rêh ma ka han

Phan Tân

4,027
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.