Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsi tu zus tsax cxu tso yangr
 • 16/12/2021 09:32
 • Nhis nuôr, muôx ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr tsinhv tox tsongs zus tsax tso yangr xưs li tuv, yik, buô, đêr…
 • Muôx kangz hâu ntơưv thôngz trâu jac bê tông nhoz Đăk Glong
 • 08/12/2021 10:33
 • Shông 2020, hênhx Đăk Glong tưz pangz 258 luz thôngz trâu jac bê tông, đrul tangs nro nhiax jê 360 chơưx nhiax (ntơưv pênhr sưs nghiex nông nghiệp-thủy lợi) trâu chor xar txov nhev tiv zix xưs li Đăk P’lao, Đăk R’măng, Đăk Som…
 • Công an xar Quảng Trực trâu saz côngv phangx, tangr moz Covid-19
 • 08/12/2021 10:34
 • Nuz 24/11/2021, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) puv muôx 4 ca mangl moz Covid-19 hur côngx đôngx ntơưv jó Bu Prăng 1, đrul yênhx cxênhz lênhx F1 haz F2. Txus nuz 2/12, tangs nro xar muôx 22 ca mangl moz Covid-19; yangx 120 lênhx F1 tsuv cêv kuôl ntơưv tsêr. Chor ca moz nuôr por lênhx muôx iêur tôr moz phưc tax, tiênx ânv ngui cơ phuôv vangv moz ntâu.
 • Cêr môngl lus đhâu hênhx poz hênhr
 • 02/12/2021 09:13
 • Ntu cêr ntơưv jos Phú Vinh, xar Quảng Phú (Krông Nô) môngl trâu xar Quảng Hòa (Đăk Glong) ntêr yangx 22km nhis nuôr tưz mangl poz hênhr yangx.
 • Cư Jưt: Cêr môngl đhâu xar poz
 • 25/11/2021 10:02
 • Nôngz nhôngl jê nuôr, ntâu ntu cêr môngl lus đhâu xar Nam Dong - Ea Pô - Ðăk Wil (Cư Jut) mangl poz, uô phiv liv trâu pêx xinhv môngl lus, thâux hangx huv.
 • Kror txul krang cax phê nhôngl uô ô nhiêmr
 • 25/11/2021 10:04
 • Nôngz nhôngl nuôr, nênhs kôngz hur xênhr tangz tov sâu cax phê shông 2021. Tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx 131.000 ha, nhangx xangv shông 2021 muôx li 332.040 tênhr.
 • Đăk Lao phuôv sangr cêr môngl lus
 • 11/11/2021 09:56
 • Hur ntu phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx, xar Đăk Lao (Đăk Mil) xac đinhs cxiv tsang cêr môngl lus jêx jos zos mux tiêu zov chênhr, chia môngl lus haz thâux hangx huv zôngx ziv.
 • Tsuv pâuz mênhx lus tênhs văc xin phangx Covid-19
 • 04/11/2021 15:24
 • Nhis nuôr, ntâu lênhx tsi tâu pâuz tangs lus grê haz zov chênhr ntơưv văc xin phangx Covid-19 haz chiênr jix tênhs văc xin. Lo tênhs văc xin phangx Covid-19 tsi pôngz nhiax zos kror jông yangx ntơưv Đảng, Têz qơưs trâu pêx xinhv; môngl txus lo mux tiêu miênr jix côngx đôngx, tangr tir cil txangr ntơưv moz Covid-19.
 • Chiaz kâuz mol lơưr Têz qơưs cêr 14 tror mangl cxuôv hav
 • 04/11/2021 15:23
 • Nhis nuôr, yênhx puô tsoz chiaz kâuz kror chok yaz muôx txix 1-5 shông, lơưr ntul Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu chor jos 9, 10, 11 xar Nâm N’jang (Ðăk Song) tror kangz mangl nênhs fêv cxuôv hav. Ntâu chiaz kâuz mol mangl ntur, yuôx lov mangx mangv tuôs.
 • Puv pâuz haz uô tsi muôx âm mưu cxuôv hav lus dân chủ, nhân quyền
 • 27/10/2021 15:00
 • Nôngz nhôngl đhâu, chor thêr lưx thux đix hur haz tov đrâu têz qơưs tsir đreiv hur kangz ntâu tsưr ziv, cangr shênhv tangs nro, tox tsongs khai thac iz cxa hiêns tươngs tiêu cưx chia has tsi jông, has txơưr kror tsinhz tas lus chor vânr đêx tsinhz chei, tiv zix mas chor xưv cxênhx tsinhz chei haz chor sir jul tangr cangz moz Covid-19 ntơưv pêz têz qơưs.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.