Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tinhx tsangx tsinhz nangv ntul, plơưr cêr nhoz Kiến Đức
 • 10/03/2022 10:53
 • Sâu ntâuv ntu cêr nhoz thix trânr Kiến Ðức (Ðăk R’lâp), tinhx tsangx ntâu cơ sơv muôs zuôr, uô langx luôv tsinhz nangv ntul cêr tsês trâu nênhs môngl tơư muôx ntâu hênhr. Iz cxa ntu cêr hax ziav tox tsongs ntâu cơ sơv cinh joanh muôs zuôr lov jêv ntưl xưs li N'Trang Lơng, Lê Thánh Tông, Nguyễn Tất Thành..., tinhx tsangx nuôr muôx ntâu hênhr.
 • Tsuv xưv lir tinhx tsangs ô nhiêmr ntơưv yangr jac jos Đăk B’lao
 • 03/03/2022 09:04
 • Yangr jac ntơưv jos Đăk B’lao, thix trânr Kiến Đức (Đăk R’lâp) muôx nhoz ntâu shông lus haz tsinhr pur ntâu yangx, uô ô nhiêmr môi trươngx. Chor jac thaiv kuz tsinhv tsinhv yuôr ntâu tsi tâu lo xưv lir tangz sis iz nuz muôx jê 10 tênhr jac thaiv yaz lo thâux tuôx nuôr, uô ô nhiêmr môi trươngx hênhr yangx.
 • Pêx xinhv jos bon Bu Pah yưv nhiax đhok camera an ninh
 • 03/03/2022 09:05
 • Pêx xinhv mangl tuz sangz nhias ntâu zangv chuôz zênhx uô nox; thanh niên nhoz uô cê chôngz, cheix yêz mair đrông đror hênhr yangx, tsang tâuz hâu yêz uô pôngz an ninh tsâts tưs, kangz shông 2021, pêx xinhv jos Bu Pah, xar Trường Xuân (Đăk Song) tưz tuôv zênhv yưv nhiax yangx 100 chơưx nhiax zuôr 10 camera an ninh haz jê 40 luz txir tênhz năng lươngs yangr ntux chia đhok.
 • Yêz thâux xuôz jêz pôngz ntâu sâuv Têz qơưs cêr 28
 • 24/02/2022 15:30
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xar Đăk Nang haz Quảng Phú (Krông Nô) muôx los six ntâu yangr tax trâu xuôz jêz ntơưv chor đơn vix khai thac sâuv nav đêx Krông Nô. Nax nuz, muôx ntâu yangx yêz taiv môngl lus thâux xuôz jêz môngl muôs. Tinhx tsangx yêz thâux xuôz jêz tsi lo bul their tiz jông uô xuôz jêz pôngz hur cêr, ntul Têz qơưs cêr 28 muôx tsi tsês, uô tsi an toanx zos thông haz cxuôv hav txus luz nênhx pêx xinhv.
 • Khu F0 ntơưv tsêr
 • 24/02/2022 15:32
 • Trơưs kra ntơưv Bôx Y têr, F0 cêv kuôl, khu ntơưv tsêr tsuv ndu njôngr cêv đêz tsơưs hlo 2 m trâu đuô lênhx, tsi nox hâuk tsongs, tsi sir zôngv hêx thôngr điêux hoax trung tâm cênhz đuô phongx… Tsuv chia nênhs moz nhoz phongx pư haz phongx vêv xinhz jiêng. Zos tsi muôx phongx jiêng, chuôz zis tsuv ntâus chiv không jan jiêng trâu F0.
 • 1000 ntâu thanh niên Đăk Nông môngl uô tuz trok
 • 17/02/2022 10:21
 • Tangs cil 16/2, cxuô trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tưz iz tuôv cxix tsov cưv Lêr zos nhênhx tuz trok shông 2022, xangz 1000 ntâu thanh niên ưu tur môngl uô hâux lưv tuz trok por vêv Têz qơưs.
 • Phangx tangr viv qir nde saz
 • 17/02/2022 10:20
 • Txix kangz shông 2021 txus nuôr, cxuô zangv qir sâuv thix trươngx cxangz njir nde saz, uô trâu tu cxuô zangv kôngz chok njiz ntâu txov nhev. Nhis nuôr,qir đams, kali khoảng 1 chơưx/nang 50 kg, cxangz muôx li 400.000 - 450.000 nhiax/nangz. Grê cxuô zangv qir muôs sâuv thix thix trươngx nhis nuôr xưs li Kali môngr 13 chơưx/tênhr; Kali têx poz 17 chơưx/tênhr; qir DAP nâu muôx li 23 chơưx nhiax/tênhr haz ntâu zangv qir tưz nde saz....
 • Chênhr phangx tangr cuz hangr jôngr cheix ntux kruôr
 • 10/02/2022 09:06
 • Tangs nro xênhr nhis nuôr muôx 196.385 ha hangr jôngr tưx nhiên, 51.476 ha hangr jôngr chok. Chor hangr jôngr nuôr tưz por lênhx lo zos trâu chor đơn vix, công ti Lâm nghiex cangr, por vêv jôngr.
 • Tsaz Nguên đanr Tsur shông sur saz, an toanx
 • 10/02/2022 09:07
 • Tsaz Nguên đanr Tsur shông 2022, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông shir phangz tol tsaz lov jêv, an toanx haz jông. Cxuô lênhx uô trơưs tinh thânx tơư kra ntơưv xênhr cê lov jêv tol Tsaz, cê phangx tangr cangz moz haz chor têx nans tsôngv langx.
 • Khơưz lâuz angr cxuv shei lơưr têz qơưs cêr 28
 • 06/01/2022 10:51
 • Nôngz nhôngl đhâu, sâuv têz qơưs cêr 28, ntu đhâu thix trânr Ea T’ling (Cư Jut) haz xar Ðăk Sôr (Krông Nô), ntâu chuôz zis tưx khơưz trôngz, lâuz angr cxuv chei, cxuôv hav txus hanhx lang an toanx zos thông (ATGT).
 • Khai thac poz jêz tsi lo tso chei ntơưv Krông Nô
 • 30/12/2021 10:09
 • Nôngz nhôngl đhâu, ntâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv chor xar Ðăk D’rô, Buôn Choáh, Nam Ðà haz thix trânr Ðăk Mâm (Krông Nô) khai thac poz jêz tsi lo tso chei ntơưv chor thangx tsangv kror tsuô hluôr tơưk Krông Nô chia uô vâts liêus cxiv tsang.
 • Pangz pêx xinhv por vêv cheix cax phê
 • 30/12/2021 10:10
 • Cheix sâu cax phê, nôngz nhôngl nênhs fêv khênhx nhias cax phê tov vangx. Viv li, đruôz nuz mo ntux, chinhr cuênx cxuô cxênhx, chor nganhx tsưc năng sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr môngl sox seiz, por vêv têz cax phê uô kangz iz chiv pôngz bâuv tưs li đăngs jul.
 • Ntul nav đêx Krông Nô ntơưv xar Nâm N’đir tror kangz tu
 • 23/12/2021 10:04
 • Nôngz nhôngl đhâu, chinhr cuênx trôngx qơư, nganhx tsưc năng tưz muôx ntâu tsưr ziv khăc phux tu tox poz lơưr ntul nav đêx Krông Nô, ntu đhâu đrăngs Ðăk Rền, xar Nâm N’đir (Krông Nô), tangz sis tinhx trangs tu tox poz tror kangz poz đrul cxuôv hav ziv nuz ziv ntâu.
 • Txinhz nangv plơưr cêr, ntul cêr muôs zuôr tsinhv muôx ntâu
 • 23/12/2021 10:05
 • Nôngz nhôngl đhâu, tinhx tsangs txinhz nangv ntul cêr tsês trâu tiz nênhs môngl tơư sâuv thangx tsangv xênhr tsihv muôx ntâu. Ntâu chuôz zis pêx xinhv tsinhv “tso saz lus sir zôngv” ntul cêr chia uô luôv, tso đrêk yêz uô cxuôv hav txus an toanx zos thông.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.