Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxơưx tiz zưv nangz thâur yuôx por vêv kôngz lông
 • 14/04/2022 10:06
 • Nôngz nhôngl đhâu, sâu, xưv lir ntơưv nagz, thâur yuôx por vêv kôngz lông (BVTV) ntơưv pêx xinhv nhoz hur xênhr tsinhv tsi tâu lo uô trơưs cui đinhs, tsinhv cxơưx tưz zưv uô ô nhiêmr môi trươngx.
 • Nênhs cxuv ma túy muôx ntâu yangx
 • 07/04/2022 09:04
 • Tsơưv tas cơ cuan tsưc năng, cxuô trôngx qơư muôx ntâu sir jul hur đâur tranh phangx, tangr ma túy tangz sis nênhs cxuv ma túy tsinhv muôx cxangz, ntâu hênhr.
 • Jân cuân, tưx vêv muôx jul phat hui vai tsox nongx côt
 • 31/03/2022 13:54
 • Chor shông đhâu, cxênhx wiv, chinhr cuênx haz cơ cuan cuân sưs cxuô cxênhx xênhr Đăk Nông tsinhr zov chênhr cxiv tsang, cungv côr haz cxangz nde tsât lươngs, muôx kangz hâu hoax đôngx ntơưv lưx lươngs jân cuân, tưx vêv (DQTV). Tangs nro xênhr tưz cxiv tsang lo 138 cơ sơv DQTV; hur ntơư muôx 71 cơ sơv jân cuân haz 112 cơ sơv tưx vêv. Tiv lêx đảng viên hur DQTV lo 25,2%; đoanx viên lo jê 60%; muôx yangx 25% jân cuân zos minhx cxưx nênhs tsơưs. DQTV lo tsov cưv txix cxênhx đaix đôix, trung đôix, tiêuv đôix, khâuv đôix haz cxênhx tuv…
 • Jac por leiv muôx ntâu sâuv Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Quảng Tín
 • 24/03/2022 10:52
 • Nôngz nhôngl jê nuôr, sâuv Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) tror kangz muôx tinhx tsangs jac por leiv luôv lus. Tinhx tsangs nuôr tsi tangs uô tsi jông gâux, cxuôv hav txus pêx xinhv môngl lus đhâu cêr mas tsinhv uô ô nhiêmr môi trươngx, cxuôv hav txus đăngs jul pêx xinhv.
 • Tsuv xưv lir hênhr chor nênhs txinhz nangv angr hangr jôngr chiaz kâuz
 • 24/03/2022 10:53
 • PNhis nuôr, sâuv ntu cêr môngl đhâu jos Păng Sim, xar Trường Xuân (Đăk Song) môngl trâu jos Tân Lợi, xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa), iz can tsêr pêx xinhv txinhz nagv angr hangr jôngr, khơưz kuô tax, uô tsêr truôx khor, tsêr tams, chia uô têz…
 • Ntâu công trinhx pangz đêx sinh hoax tox tsongs mangl poz
 • 10/03/2022 10:52
 • Tangs nro xênhr muôx 242 công trinhx pangz đêx sinh hoax tox tsongs lo cxiv tsang đrul chor nhiax nhangx xangv nde txus yênhx puô tiv nhiax chia pangz đêx nyaz trâu yangx 25.350 tsêr pêx xinhv, tiv zix mas nhoz ntơưv thangx tsangv jêx jos, nhoz đêz, nhoz tuz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Tinhx tsangx tsinhz nangv ntul, plơưr cêr nhoz Kiến Đức
 • 10/03/2022 10:53
 • Sâu ntâuv ntu cêr nhoz thix trânr Kiến Ðức (Ðăk R’lâp), tinhx tsangx ntâu cơ sơv muôs zuôr, uô langx luôv tsinhz nangv ntul cêr tsês trâu nênhs môngl tơư muôx ntâu hênhr. Iz cxa ntu cêr hax ziav tox tsongs ntâu cơ sơv cinh joanh muôs zuôr lov jêv ntưl xưs li N'Trang Lơng, Lê Thánh Tông, Nguyễn Tất Thành..., tinhx tsangx nuôr muôx ntâu hênhr.
 • Tsuv xưv lir tinhx tsangs ô nhiêmr ntơưv yangr jac jos Đăk B’lao
 • 03/03/2022 09:04
 • Yangr jac ntơưv jos Đăk B’lao, thix trânr Kiến Đức (Đăk R’lâp) muôx nhoz ntâu shông lus haz tsinhr pur ntâu yangx, uô ô nhiêmr môi trươngx. Chor jac thaiv kuz tsinhv tsinhv yuôr ntâu tsi tâu lo xưv lir tangz sis iz nuz muôx jê 10 tênhr jac thaiv yaz lo thâux tuôx nuôr, uô ô nhiêmr môi trươngx hênhr yangx.
 • Pêx xinhv jos bon Bu Pah yưv nhiax đhok camera an ninh
 • 03/03/2022 09:05
 • Pêx xinhv mangl tuz sangz nhias ntâu zangv chuôz zênhx uô nox; thanh niên nhoz uô cê chôngz, cheix yêz mair đrông đror hênhr yangx, tsang tâuz hâu yêz uô pôngz an ninh tsâts tưs, kangz shông 2021, pêx xinhv jos Bu Pah, xar Trường Xuân (Đăk Song) tưz tuôv zênhv yưv nhiax yangx 100 chơưx nhiax zuôr 10 camera an ninh haz jê 40 luz txir tênhz năng lươngs yangr ntux chia đhok.
 • Yêz thâux xuôz jêz pôngz ntâu sâuv Têz qơưs cêr 28
 • 24/02/2022 15:30
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xar Đăk Nang haz Quảng Phú (Krông Nô) muôx los six ntâu yangr tax trâu xuôz jêz ntơưv chor đơn vix khai thac sâuv nav đêx Krông Nô. Nax nuz, muôx ntâu yangx yêz taiv môngl lus thâux xuôz jêz môngl muôs. Tinhx tsangx yêz thâux xuôz jêz tsi lo bul their tiz jông uô xuôz jêz pôngz hur cêr, ntul Têz qơưs cêr 28 muôx tsi tsês, uô tsi an toanx zos thông haz cxuôv hav txus luz nênhx pêx xinhv.
 • Khu F0 ntơưv tsêr
 • 24/02/2022 15:32
 • Trơưs kra ntơưv Bôx Y têr, F0 cêv kuôl, khu ntơưv tsêr tsuv ndu njôngr cêv đêz tsơưs hlo 2 m trâu đuô lênhx, tsi nox hâuk tsongs, tsi sir zôngv hêx thôngr điêux hoax trung tâm cênhz đuô phongx… Tsuv chia nênhs moz nhoz phongx pư haz phongx vêv xinhz jiêng. Zos tsi muôx phongx jiêng, chuôz zis tsuv ntâus chiv không jan jiêng trâu F0.
 • 1000 ntâu thanh niên Đăk Nông môngl uô tuz trok
 • 17/02/2022 10:21
 • Tangs cil 16/2, cxuô trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tưz iz tuôv cxix tsov cưv Lêr zos nhênhx tuz trok shông 2022, xangz 1000 ntâu thanh niên ưu tur môngl uô hâux lưv tuz trok por vêv Têz qơưs.
 • Phangx tangr viv qir nde saz
 • 17/02/2022 10:20
 • Txix kangz shông 2021 txus nuôr, cxuô zangv qir sâuv thix trươngx cxangz njir nde saz, uô trâu tu cxuô zangv kôngz chok njiz ntâu txov nhev. Nhis nuôr,qir đams, kali khoảng 1 chơưx/nang 50 kg, cxangz muôx li 400.000 - 450.000 nhiax/nangz. Grê cxuô zangv qir muôs sâuv thix thix trươngx nhis nuôr xưs li Kali môngr 13 chơưx/tênhr; Kali têx poz 17 chơưx/tênhr; qir DAP nâu muôx li 23 chơưx nhiax/tênhr haz ntâu zangv qir tưz nde saz....
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.