Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chênhr phangx thâuv sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông
 • 09/06/2022 16:40
 • Iz shông, chia pangz mangx uô kôngz lông, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr tsuôk yênhx châuv tênhr yuôx por vêv kôngz lông (BVTV). Tangz sis, kror por vêv an toanx hur ntu sir zôngv yuôx tsinhv tsi tâu lo pêx xinhv zov chênhr.
 • Khai thac poz jêz luôv lus ntơưv Đăk R’moan
 • 02/06/2022 10:35
 • Nôngz nhôngl đhâu, sâuv thangx tsangv xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa), tinhx tsangx khai thac poz jêz tưx nhiên muôx tơưv ntâu. Ntâu kror qơư khai thac poz jêz uô hlôngr txangr tox trôngz, tho kror tuô minx xinhz txoz, ô nhiêmr môi trươngx trâu chor tsêr nênhs pêx xinhv nhoz iz puôl ndil. Yêz thâux poz jêz uô ntâu ntu cêr môngl lus poz. Viv li, chinhr cuênx trôngx qơư, lưx lươngs tsưc năng tsuv seiz shuôs tsi tsês, kruôz has haz muôx biênx phap bluô chor car nhênhs, tsov cưv khai thac poz jêz sâuv thangx tsangv.
 • Thôngz jac haz plơưr cêr, ntul cêr
 • 02/06/2022 10:36
 • Sâuv ntâu ntu cêr nhoz plơưr đrôngl Gia nghĩa, ntâu thông jac tso nxur nho, tsi muôx tsâts tưx, tsi jông gâux. Ntơưv ntâu kror qơư, muôx txix 2 txus 3 luz thôngz jac tso jê uô cê, jac lâuz fưx hur cêr, tsư nxaz tsư lưx.
 • Tsi lo tưx hlê hangx cangz, nzaix thair chi kror muôl
 • 26/05/2022 10:34
 • Nôngz nhôngl đhâu, chia zôngx ziv môngl lus, sinh hoax cxuô nuz, iz can tsêr nênhs uô nênhx nhoz oz făngz ntul Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu chor hênhx Cư Jut, Ðăk Mil, Ðăk Song tưz tưx hlê langx cangz, nzaix thair chi kror muôl cêv cêr. Ntơưv chor qơư hlê tsi muôx tênhz chik, bangv tơư kra haz cêr ưu tiên trâu nênhs môngl cư tơư. Zos li, nênhs tsangr yêz môngl đhâu ntơưv nuôr los six langx seiz shuôs haz xưv lir thâuv muôx tiz nênhs hlang cêr, cxơưx tiz zưv tai nanx zos thông.
 • Hangr jôngr chiaz kâuz Đăk Lep hlangr tuôx
 • 26/05/2022 10:35
 • Ntơưv ngui cơ pôngz tangs viv luôx ntur, tuô yuôx, 3 shông tror lu snuôr, hangr jôngr chiaz kâuz jos Đăk Lep, xar Nâm N’Jang (Đăk Song) tưz tror hlangr tuôx. Zos lo cangr, por vêv jông, chiaz kâuz zâu lo chok nzir, thangx hangr jôngr tưz tror njuôz tuôx haz jông gâux xưs li uô ntêx.
 • Cxangz nde tsât lươngs kra shuv tuz trok yaz
 • 20/05/2022 17:00
 • Shông 2022, Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Bôx Chiv hui Cuân sưx xênhr lo zos hâux lưv kra shuv muôx li 500 tuz trok yaz ntơưv cxuô trôngx qơư hur xênhr. Chia uô jông hâux lưv tol txaik haz kra shuv, cxênhx wiv, chiv hui đơn vix tưz has kra nghis cuêt, cêr hoaix, chiv thix, chiv tiêu, hâux lưv ntơưv cxuô cxênhx shông 2022; muôx nghis cuêt chuên đêx chox kra hâux lưv kra shuv tuz trok yaz jê trâu đax điêmv, hâux lưv ntơưv đơn vix.
 • Chênhr phangx tai nanx pôngz đêx trâu cheix ntux cuz
 • 12/05/2022 15:36
 • Cheix ntux cuz zuôr txus nuôr, yangr ntux ntêr zos nôngz nhôngl nhuôs zâu khênhx siz zuv môngl đang pangl đex, nav đêx, hangr đêx… chia đang, uô si, tiv zix mas nhuôs zâu thangx tsangv tsôngv box nênhs tsơưs, nhoz tuz, nhoz đêz.
 • Cxiv tsang thêr tsâns an ninh cơ sơv truôx đrênhk
 • 05/05/2022 14:52
 • Phong tsox tangs pêx xinhv por vêv an ninh Têz qơưs lo Công an xênhr kra tangs nro cxuô făngz, tuz đangr, hu grul đăngs jul ntơưv Pêx xinhv hur hâux lưv tuôr truôx đrênhk an ninh têz qơưs, bov đamv an ninh tsơx tưs sâuv thangx tsangv.
 • Kror qơư Sơv Chiv hui Ntâus tsangv Têi Nguên ntơưv Cư Jut
 • 28/04/2022 11:46
 • Trơưs nênhs lâul Y Nuăn Niê Kđăm nhoz jos K’nha, xar Đăk Wil (Cư Jut), nênhs tưz môngl uô lưx lươngs tưx vêv trôngx qơư, shông 1975, thangx hangr jôngr jê jos Ea Pô (jos hâur pâuk ntơưv nênhs Ê đê), nhis nuôr thuôx jos Phú Sơn, xar Ea Pô tâu Bôx Tsinhz chei, Cuân wiv Trung ương, Bôx Tôngv Tư lênhs Mătx trâns Têi Nguên xair uô Sơv Chiv hui Ntâus tsangv Têi Nguên.
 • Chênhr phangx trâu nênhs nhias tsax cxu
 • 20/04/2022 16:42
 • Nôngz nhôngl đhâu, ntơưv iz cxa trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr muôx tsi tsês pôngz tsax cxu ntơưv pêx xinhv viv tuz sangz tuz nhas. Thuv đoans ntơưv chor “tuz sangz tuz nhias” zos sox seiz chor chuôz zis zus nhux tưv, tol thâuv tsưr tsêr tsi chênhr phangx mas nhias, tsinhv zôngv yêz taiv thâux chuôz tangv tuz sang.
 • Sir jul trâu nênhs cxuv “njênhk zôngv đuz”
 • 21/04/2022 11:58
 • Xac đinhs hoax đôngx “njênhk zôngv đuz” zos hâur pâuk yưv siv cxuô vânr đêx tsôngv langx phiv liv, nôngz nhôngl đhâu, Công an xênhr tưz tơư kra công an cxuô đơn vix, trôngx qơư tox tsongs lưx lươngs, cxiv tsang chuên anr, kra uô iz tuôv cxix chor tsưr ziv nghiex vus, sir jul đâur tranh trâu nênhs cxuv tso txaik lair saz, cangr shênhv cinh joanh jix vus khơưs chuôz tangv, tso txaik nhiax cxuv chei têz qơưs. Đhâu ntơư tưz tsi tsês puv pâuz đâur tranh ntêk ntâu chuôv tso txaik zuôr lair saz đrul chor nhiax tso txaik yênhx châuv tiv nhiax, pangz mangx bov đamv an ninh tsâts tưx, tuôr tax tul ntơưv cxuô thangx tsangv.
 • Khơưz cxuz angr cxuv chei ntâu hênhr ntơưv Đăk Ha
 • 14/04/2022 10:05
 • Nôngz nhôngl đhâu, sâuv thangx tsangv xar Đăk Ha (Đăk Glong) tinhx tsangx khơưz cxuz angr cxuv chei muôx ntâu hênhr. Ntâu chuôz zis tưx khơưz angr oz sangz cêr, khơưz cxuz yangr tax, khơưz pangl cxuv chei, uô hlôngr txangr angr thâuv ntêx, cxuôv hav txus môi trươngx sinh their.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.