Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Xênhr cêr 6 poz hênhr yangx
 • 04/08/2022 14:59
 • Ntu xênhr cêr 6, ntu môngl đhâu xar Nâm N’Jang (Đăk Song) ntêr muôx 10 km ntâu, nhis nuôr tangz tov poz hênhr.
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 28/07/2022 16:30
 • Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).
 • Cxiz chênhr phangx, tangr muôs zuôr tiz nênhs
 • 28/07/2022 16:30
 • Chia cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr muôs zuôr tiz nênhs sâuv thangx tsangv xênhr, UBND xênhr ban hanhx Cêr hoaix sur 184/KH-UBND lus phangx, tangr muôs zuôr tiz nênhs ntu 2021 - 2025, til môngl txus shông 2030. Hur ntơư, xênhr zov chênhr cxiz chênhr hâux lưv sox seiz, cxênhz seiz đriv haz cangr môngl lus đhâu đriv cênhz cxiz chênhr kruôz ntuôl, phangx tangr huv six puv pâuz, tangr nênhs muôs zuôr tiz nênhs haz cangr shênhv nênhs tsir txangr cxuv chei chia nzuô muôs.
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 22/07/2022 10:40
 • Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 14/07/2022 23:00
 • Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).
 • Chênh rphangx tai nanx pangx tênhz hur cheix ntux nangl
 • 14/07/2022 22:45
 • Cheix ntux nangl zos six nhôngl chor cêr hlu pangx tênhz muôx ntâu ngui cơ tsi an toanx. Nhis nuôr, ntơưv iz cxa trôngx qơư, cêr hluô pangx tênhz tâus pôngz kêl, ndix tênhz mangl keix kâul. Ntâu chuôz zis uô tsêr puôs hlo ndix pangx tênhz, los sis cêv kuôl an toanx ntơưv vuôl vur tsêr, kangz zênhl tsêr… môngl txus cêr hluô pangx tênhz tsi bov đamv.
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 07/07/2022 15:12
 • Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).
 • Chênhr phangx thuv đoans đangs nxuô, muôs tiz nênhs môngl Campuchia
 • 07/07/2022 14:17
 • Nôngz nhôngl đhâu, Công an ntâu xênhr miênx Trung - Têi Nguên nhênhx tâu tsi tsês ntơưr thor chơưv ntơưv chor chuôz zis muôx tuz nhuôs mangl đangs nxuô môngl Campuchia uô nuv. Kror tsongs ntơưv chor nênhs ntơư zos njênhk trâu xur mông zuôr "nuv siz nhiax hli saz".
 • Kruôz ntuôl has kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 30/06/2022 17:11
 • Ban Minhx cxưx xênhr kror nhis tsov cưv Hôix nghis kra xur mông chinhr sach, phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Bor shênhv đuôz Đăk Nông thor sâu xang iz cxa nôix jung tsinhv ntơưv chuên đêx.
 • 6 hli hâur shông, tai nanx zos thông txu hlo 3 tiêu chir
 • 30/06/2022 17:16
 • Trơưs Phongx Canhv sat zos thông (CSGT) Công an xênhr, txix hâur shông txus nuôr, tangs nro xênhr tưz muôx 26 chuôv tai nanx zos thông (TNGT) uô 17 lênhx nênhs tuôs, 15 lênhx nênhs mangl moz, poz 43 luz yêz; cxuôv hav chuôz tangv nhangx xangv yangx 439 chơưx nhiax. So li đrul cil shông 2021, chor chuôv TNGT txu 27.72%; chor nênhs tuôs txu 10,5%; chor nênhs mangl moz txu 44,4%.
 • Công an Đăk Nông uô tâu ntâu thanhx tich hur phangx, tangr nênhs cxuv zênhz yuôx
 • 22/06/2022 17:38
 • Hur 2 tuânx uô ntêx Hli Cao điêmv đâur tranh phangx, tangr nênhs cxuv chei zênhz yuôx, lưx lươngs Công an Đăk Nông tưz phat hiêns tsi tsês, đâur tranh, phar yênhx châuv chuôv muôs zuôr, khơưs tsês, tsov cưv sir zôngv cxuv chei zênhz yuôx. Đhâu ntơư, ntêk yênhx châuv lênhx đrul ntâu tang vâts cil txus, pangz mangx bov đamv an ninh, tsâts tưx ntơưv trôngx qơư.
 • Cxiv tsang thêr tsâns biên phongx tangs pêx xinhv truôx đrênhk
 • 22/06/2022 17:38
 • Uô trơưs Chiv thix xur 01/CT-TTg ntơưv Thủ tướng Chính phủ lus tsov cưv phong tsox "Tangs pêx xinhv côngv por vêv tsưr cangr têz qơưs, an ninh đriv têz qơưs hur tinhx hinhx yaz", Bôx Chiv hui Bôx đôix Biên phongx xênhr tưz has kra Wiv ban pêx xinhv xênhr kra uô tuz đangr chor mô hinhx, phong tsox hur tangs nro xênhr.
 • Cênhr phangx nênhs fêv đăngs nxuô tsinhz chuôz tangv đhâu mangx tsôngv langx
 • 17/06/2022 14:29
 • Đrul phuôv tsangr ntơưv mangx internet, chor nênhs zôngv mangx tsôngv langx cxangz ndê hênhr yangx, tso chei nênhs zôngv siz thangv, xang xur xang mông, txuôl lus tangs nro kangz ntux. Tangz sis nênhs fênhv sâuv không jan mangx tưz haz tangz tov đăngs nxuô tsinhz chuôz tangv đrul chor phương thưc thuv đoans, ntâu zangv, tinh vi, uô trâu nênhs sir zôngv mangx tưz tsi pâuz phangx tangr. Pêx xinhv tsuv phênhz pâuz haz muôx tsưr ziv phangx, tangr thuv đoans đăngs nxuô tsinhz chuôz tangv đhâu mangx tsôngv langx nhias nuôr.
 • Txar, luôx jôngr, nangv tsinhz angr hangr jôngr zos cxuv chei phap luôx
 • 17/06/2022 14:30
 • Luôx Por vêv haz phuôv tsangr hangr jôngr cui đinhs ntơưv Grei 9 li nuôr: Chor hanhx vi mangl txưr txarr, luôx jôngr, khai thac hangr jôngr tsi trơưs phap luôx; nangv, tsinhz, hlôngr mux đich sir zôngv hangr jôngr tsi trơưs phap luôx; chox txi trơưs chei phap luôx yuôx lov, yuôx tơưk chik, yuôx zongx ziv chik môngl tov hangr jôngr... Jê nuôr, nuz 18/5/2022, Chính phủ tưz muôx Tơư kra 05/CT-TTg 2022 cxiz chênhr cangr por vêv hangr jôngr, xưv lir tinhx tsangs luôx hangr jôngr, nangv tsinhz angr hangr jôngr tsi trơưs phap luôx.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.