Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thôngz jac sangr tor nhoz Đăk Som
 • 06/10/2022 21:31
 • Hli 7/2022, pêx xinhv jos 3, xar Đăk Som (Đăk Glong) tưz cxiv tsang Tuv hơx tac ju lix muôx 13 thanhx viên tsênhr nrar, par caz, thangv kra net văn hoar truênx thôngr xưs li: khâuz ndơưk, ndăngs, trăngx shông, kênhx… ntơưv minhx cxưx Môngz.
 • Cxơưx nyai ntơưv chor qox tams
 • 28/09/2022 16:31
 • Nhis nuôr, ntơưv chor xar Kiến Thành, Đăk Wer... (Đăk R’lâp) muôx ntâu tus qox tams zos pêx xinhv tưx tuôv đhâu chor hangr đêx. Thâux hangx huv môngl lus. Chor qox nuôr zos muôz ntông uô, nhis nuôr tưz mangl lưx po, tsi pâuz thâuv tưs lur li. Ntâu tus qox tưz mangl lur txas puô, tsuôs yuôr txâus los yêz mair môngl đhâu. Viv li, pêx xinhv xangr cuôs tâu chinhr cuênx cxuô cxênhx, nganhx tsưc năng cil txus zov chênhr, đâux tư uô qox chia pêx xinhv môngl lus zôngx ziv, jangv chor chuôv tai nax tsi xangr txus muôx tơưv.
 • Kror jông thâuv uô CCCD muôx chip điêns tưv
 • 22/09/2022 17:48
 • Căn cươc tiz nênhs (CCCD) muôx chip điêns tưv muôx ntâu kror jông so li CMND, CCCD zangv kuz. So li CMND, CCCD sir zôngv mar cêv, CCCD muôx chip điêns tưv muôx bov mâtx saz, jung lươngs ndu tsês ntâu, tso chei krơưr tsês ntâu ưngr jungs cênhz xưs li: Cul bê xur, hax tângx khoar bov mâtx công khai, ưngr jungs sinh trăc hocx...
 • Tsơx tưx an toanx zos thông bov đamv
 • 22/09/2022 17:49
 • Txix 20/6 txus 20/9, Công an xênhr tưz krêz cao điêmv cxênhz yuôx, xưv lir chor hanhx vi cxuv chei, tinhx hinhx tsơx tưx an toanx zos thông sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, lưx lươngs CSGT tangs nro xênhr tưz sir jul uô jas cao điêmv xưv lir hênhr yangx chor nênhs cxuv chei xưs li: cxuv chei nôngx đôx cônx haz yêz langx đhâu, nhangr đhâu, môngl chênhr đhâu tôc đôs…
 • Đăk Mil trâu saz jaiv toav ntul Têz qơưs cêr 14
 • 14/09/2022 09:15
 • Txix nuz 6/9 txus 18/10, chinhr cuênx cxuô trôngx qơư cênhz đrul lưx lươngs tsưc năng hênhx Đăk Mil tưz tsov cưv môngl jaiv toav, ruôr lâux, txangr chor công trinhx, vâts nhoz truôx cxuv chei an toanx ntul cêr sâuv têz qơưs cêr 14, xênhr cêr.
 • Sir jul truôx qơư nhoz trâu pêx xinhv txir txangr tưx zos
 • 14/09/2022 09:16
 • Trơưs Sơv Nông nghiệp-PTNT, nhis nuôr sâuv thangx tsangv xênhr muôx 38.191 tsêr nênhs txir txangr tưx zos (DCTD), đrul 173.973 lênhx nênhs. Chor nênhs DCTD tưz tâu bur chir, săp sêp truôx qơư nhoz 30.842 tsêr, đrul 139.602 lênhx nênhs. Nhis nuôr xênhr tsinhv yuôr 7.349 tsêr, đrul 34.371 lênhx nênhs tsi tâu bur chir, săp sêp truôx qơư nhoz, qơư uô nox.
 • Kra bor ngui cơ tu tox poz xênhr cêr 4B
 • 09/09/2022 10:36
 • Xênhr cêr 4B thuôx xar Quảng Phú (Krông Nô) môngl trâu xar Quảng Hòa (Ðăk Glong) ntêr muôx 25 km. Nôngz nhôngl jê nuôr, zos nangl lus ntêr mas ntâu ntu sâuv txux cêr nuôr muôx ngui cơ tu poz, uô tsi an toanx trâu tiz nênhs haz yêz môngl lus. Điax hinhx nxangz, muôx ntâu trôngz, nxangz hênhr, phênhv ntâu zos angr cao lanh mas zôngx ziv tu poz thâuv tsâu đêx.
 • Công an Đăk Ha uô jông hâux lưv por vêv an ninh tsâtx tưx ntơưv trôngx qơư
 • 09/09/2022 10:37
 • Nôngz nhôngl đhâu, Công an xar Đăk Ha (Đăk Glong) tưz tham mưu Đảng wiv, UBND xar ban hanhx ntâu văn banv cil txus bov đamv an ninh trâtx tưx sâuv thangx tsangv haz kra uô jông tsưc năng, đăngs nuv tâu zos. Hur ntơư, lưx lươngs zov chênhr uô jông tsangz cxênhx phangx tangr muôs zuôr tiz nênhs; phangx, tangr nênhs cxuv muôx tuv tsưc, nênhs cxuv yangz đhâu têz qơưs; hâux lưv phangx, tangr haz cxênhz seiz zênhz yuôx…
 • Chênhr phangx lus thu fông ntơưr chuôz zis, fông ntơưr nhoz tamx
 • 31/08/2022 16:41
 • Bôx Công an has tsi muôx chuv trương thu Fông ntơưr chuôz zis, Fông ntơưr nhoz tamx, mas tsuôs thu thâuv pêx xinhv tuôx txus cơ cuan Công an hlôngr pâur, cxangz nzir xur mông. Iz făngz ntơư, Cux Canhv sat Cangr hanhx cinhr lus tsâts tưx tsôngv langx (C06, Bôx Công an) tưz muôx văn banv cuôs chor bôx, nganhx, trôngx qơư lus uô trơưs cui đinhs ntơưv Luôx Qơư nhoz chia thôngx zênhv, iz zangv chia zôngx ziv, tsơưs phiênx hax trâu pêx xinhv.
 • Tsuv nzur thi công, khu xênhr cêr 3
 • 23/08/2022 20:54
 • Xênhr cêr 3 ntêr 31,2 km, môngl đhâu chor xar Đăk Săk, Đưc Minh, Long Sơn (Đăk Mil) haz xar Nam Xuân, Đăk Sôr (Krông Nô). Hur nôngz nhôngl đhâu, viv ntâu yêz thâux nhangr môngl lus tsi tsês mas ntu cêr nuôr tưz poz hênhr yangx. Nhis nuôr, bông cêr muôx los six ntâu "jêl keiz", "jêl nxư", tiv zix mas uô kangz iz chuôv nangs lus hluz, uô muôx chor "pangs" đêx tuz uô phiv liv, ngui hiêmv trâu môngl lus ntơưv pêx xinhv.
 • Zov chênhr hâux lưv phangx chik, tuô chik haz chơưv nanx chơưv pangz
 • 23/08/2022 20:55
 • Nôngz nhôngl đhâu, hâux lưv phangx chik, tuô chik haz chơưv nanx chơưv pangz (PCCC - CNCH) tsinhr tâu cxuô cxênhx chinhr cuênx zov chênhr tơư kra uô bâuv ntâu biênx phap chia txu kêl hlo chor chuôv haz cxuôv hav viv chik, tơưk, sưs côr muôx tơưv. Lưx lươngs Canhv sat PCCC - CNCH tsinhr kruôz ntuôl, kra, zor zux phap luôx, ciênr thưc lus hâux lưv CNCH txus cxuô cơ cuan, đơn vix, tsov cưv haz Pêx xinhv; phangx tangr pôngz đêx trâu nhuôs zâu; an toanx hur sir zôngv pangx tênhz; chor ciênr thưc lus CNCH uô ntêx haz iz cxa cir năng cơ banv lus tsir đhâu hur điêux ciêns chik, sưs côr, tai nanx... muôx tơưv.
 • Njênhx jông đrul saz njênhk ntơưv Pêx xinhv
 • 18/08/2022 21:35
 • Txuôl njir phat huy truênx thôngr anh hungx, côngv saz, nôngz nhôngl đhâu chor canr bôx, chiênr sir (CBCS) Công an xênhr Đăk Nông tsinhr sir jul cxiv tsang lưx lươngs ziv nuz ziv hur saz, muôx jul.
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 10/08/2022 06:11
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • Trâu saz phangx tangr nênhs cxuv đangs nxuô phuôz chuôz tangv
 • 10/08/2022 06:12
 • Trơưs thôngr cê, txix hli 5/2021 txus 5/2022, sâuv thangx tsangv xênhr tưz muôx 23 chuôv anr đangs nxuô phuôz chuôz tangv, txu 13 chuôv so li đrul six (23/36 chuôv). Công an tangs nro xênhr tưz txaik nhênhx 52 trangz xur lus nênhs cxuv cil txus đangs nxuô phuôz chuôz tangv, tangs nro grê chuôz tangv phuôz yangx 28,17 tiv nhiax. Cơ cuan tsưc năng tưz khơiv tur 23 chuôv, 29 lênhx nênhs cil txus đangs nxuô phuôz chuôz tangv.
 • Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
 • 04/08/2022 14:59
 • Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.