Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Xênhr cêr 682 tsuv poz, kơưx
 • 18/11/2016 15:55
 • Nhis nuôr, txux cêr 682 ntêr 24 km, môngs đhâu chor xar Nam Binhx, Đăk Hoax, Đăk Môl (Đăk Song) haz xar Đưc Minh, Đưc Manhs (Đăk Mil) tưz poz, kơưx. Ntux kruôr pôngs plăngr yâur, ntux nangs mas ntâu ntu cêr tưz uô pangs viv tsi muôx kror, cưx grêl đêx; bông cêr nti, jê tơưv angr kơưx… uô phiv liv tsuô nênhs môngs tơư, yêz mair, ô tô môngs lus.
 • Nangs hluz cênhz tso đêx pangs pangx tênhz nhangz ntơưv Krông Nô haz Chư Jut
 • 10/11/2016 14:01
 • Chor hnuz đhâu, sâuv thangx tsangv xar Buôn Choah, Đưc Xuên, Đăk Nang, Đăk Drô (Krông Nô) haz xar Tâm Thăng (Chư Jut), nangs hluz ntêr cênhz tso đêx hur pangs pangx tênhz Buôn Tua Srah haz pangs pangx tênhz Buôn Kuôp tưz nhangz yênhx puô ha blêx, kôngz, hlôngl zus njêl đrul ntâu qơư nênhs nhoz chông tsuv tsar tu, pôngz pangx tênhz, đêx sir zôngv… Pêx xinhv luz nênhx los six txov nhêv.
 • Công an xar Đăk Sor trâu saz tuôr truôx an ninh tsâts tưs
 • 03/11/2016 16:49
 • Nôngz nhôngs đhâu, đrul hâux lưv cxi chênhr kruôz ntuôl, zor zux phar luôx chia cuôs pêx xinhv uô jông nôngs cêr chai, lưx lươngx công an xar Đăk Sor (Krông Nô) tsinhv tsinhr môngs sox saiz, nhoz cênhz cơ sơv chia đamv bov an toanx xar hôix.
 • Caz Nhân Cơ cxơưx tuôz zưv cuz nhiaz
 • 27/10/2016 11:11
 • Caz Nhân Cơ, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) muôx plơưr caz haz ntâu cangz hangx cxuô fangz, hax tângx zos thôngs yangx 9.912 m2, thangx tsangv tsêr muôx yangx 200 cangz hangx huv, thangx tsangv hangx huv nhôngs chiax muôx khangv 100 lô chia muôs zuôr langx luôv, muôs zuôr ntơưv pêx xinhv nhoz trôngx qơư.
 • Chox phar luôx zos thôngs tuôx txus pêx xinhv
 • 20/10/2016 10:21
 • Nôngz nhôngs đhâu, lưx lươngs Canhv sat zo thôngs - Công an xênhr tưz trâu saz tsov cưv ntâu jas kruôz ntuôs phar luô xan toanx zos thôngs tuôx txus chôngz lênhx pêx xinhv.
 • Ntâu pêx xinhv nhoz Chư Jut sir zôngv pangx tênhz chia têk njêl
 • 13/10/2016 14:42
 • Tsơv tas tưz muôx Chiv thix sur 01/1998/CT-TTg ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus txưr sir zôngv yuôx tuô, pangx tênhz, yuôx lov chia ntêk thuiv sanv, tangz sis nhis nuôr ntâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx Chư Jut tsinhv sir zôngv thôngz ăc cui uô pangx tênhz chia lâuv njêl.
 • Tsinhr khu nzir, cxiv tsang nênx cuôr phongx - an ninh truôx đrênhk
 • 23/09/2016 09:59
 • Đhâu 10 shông kra uô trơưs luôx Cuôr phongx, muôx tac đôngs trâu saz txus chor hoatx đôngs cinh têr – xar hôix, cuôr phongx - an ninh (CPAN) ntơưv xênhr, pangz uô cxang nzir cuan điêmv “côngv cênhz cinh têr – xar hôix đrul cxiz chênhr CPAN”, tsinhr khu nzir, cxiv tsang nên CPAN truôx đrênhk.
 • Jos R’But por vêv jông jôngr côngs đôngx
 • 01/09/2016 14:50
 • Shông 2013, 335 ha hangr jôngr ntơưv tiêuv khu 1649 lo zos truô côngs đôngx jos R’But, xar Quangv Sơn, (Đăk Glong) cangr, por vêv. Uô kangz nôngz nhôngl kra, mô hinhx nuôr tưz uô lo muôx kangz hâu, pangz mangx truô por vêv jôngr, uô muôx nux grê truô pêx xinhv.
<< <  13  14  15  16  17  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.