Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Zaiv cêr zuôv cêr chai ntul cêr sâuv têz qơưs cêr 14
 • 23/02/2017 10:22
 • Chia bov đamv an toanx môngs lus sâuv têz qơưs cêr 14, 2 hli ntâu đhâu Thanh tra Sơv Zos thôngs – Vâns taiv tưz cênhz đrul cxuô đơn vix tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư lâux ruôr, zaiv cêr chor hanhx vi zuôv cêr chai ntul cêr môngs lus.
 • Uô tar hâux lưv zos tuz tros shông 2017
 • 16/02/2017 13:44
 • Tangs cis 13/2, cxuô trôngx qơư hur xênhr tưz tuôv cxix tsov cưv lêr zos tuz tros shông 2017, xang 750 thanhs nhanhs môngs uô nghiar vus cuân sưs.
 • Jas tsaz zaiv cêr 373 trươngx hơpx zuôv cêr tsâts tưs zos thôngs
 • 09/02/2017 13:42
 • Uô ntêx, hur haz uô kangz Tsaz Kaz shông trong 2017, lưx lươngs canhv sat zos thôngs (CSZT) tangs nro xênhr tưz phaiz uô ntâu pangz môngs sox saiz chia cxênhz saiz yêz kruô, thâux nhangr, thâux yangx, njuôl nôngx đôx cônx, môngs chênhr chia phangx tangr tai nans, siz fôngv zos thôngs sâuv 3 ntu cêr têz qơưs, 6 ntu cêr xênhr haz cêr môngs đhâu jêx jos, đhâu xar.
 • Jaz cax phê sâuv cêr, nyai tuôz zưv tai nans zos thôngs
 • 15/12/2016 11:26
 • Nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov sâu cax phê chiv 2015 - 2016. Sâuv ntâu txux cêr môngl lus hur xênhr, ntâu tsêr nênhs pêx xinhv cangr shênhv ntul cêr, plơưr cêr chia jaz, luôv, krang cax phê uô kangz sâu. Hor ntơư tsi zos uô ô nhiêmr môi trươngx viv nqu pang sưz mas tsinhv nyai tuôz zưv tai nans tsuô chor nênhs môngl lus.
 • Xênhr cêr 682 tsuv poz, kơưx
 • 18/11/2016 15:55
 • Nhis nuôr, txux cêr 682 ntêr 24 km, môngs đhâu chor xar Nam Binhx, Đăk Hoax, Đăk Môl (Đăk Song) haz xar Đưc Minh, Đưc Manhs (Đăk Mil) tưz poz, kơưx. Ntux kruôr pôngs plăngr yâur, ntux nangs mas ntâu ntu cêr tưz uô pangs viv tsi muôx kror, cưx grêl đêx; bông cêr nti, jê tơưv angr kơưx… uô phiv liv tsuô nênhs môngs tơư, yêz mair, ô tô môngs lus.
 • Nangs hluz cênhz tso đêx pangs pangx tênhz nhangz ntơưv Krông Nô haz Chư Jut
 • 10/11/2016 14:01
 • Chor hnuz đhâu, sâuv thangx tsangv xar Buôn Choah, Đưc Xuên, Đăk Nang, Đăk Drô (Krông Nô) haz xar Tâm Thăng (Chư Jut), nangs hluz ntêr cênhz tso đêx hur pangs pangx tênhz Buôn Tua Srah haz pangs pangx tênhz Buôn Kuôp tưz nhangz yênhx puô ha blêx, kôngz, hlôngl zus njêl đrul ntâu qơư nênhs nhoz chông tsuv tsar tu, pôngz pangx tênhz, đêx sir zôngv… Pêx xinhv luz nênhx los six txov nhêv.
 • Công an xar Đăk Sor trâu saz tuôr truôx an ninh tsâts tưs
 • 03/11/2016 16:49
 • Nôngz nhôngs đhâu, đrul hâux lưv cxi chênhr kruôz ntuôl, zor zux phar luôx chia cuôs pêx xinhv uô jông nôngs cêr chai, lưx lươngx công an xar Đăk Sor (Krông Nô) tsinhv tsinhr môngs sox saiz, nhoz cênhz cơ sơv chia đamv bov an toanx xar hôix.
 • Caz Nhân Cơ cxơưx tuôz zưv cuz nhiaz
 • 27/10/2016 11:11
 • Caz Nhân Cơ, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) muôx plơưr caz haz ntâu cangz hangx cxuô fangz, hax tângx zos thôngs yangx 9.912 m2, thangx tsangv tsêr muôx yangx 200 cangz hangx huv, thangx tsangv hangx huv nhôngs chiax muôx khangv 100 lô chia muôs zuôr langx luôv, muôs zuôr ntơưv pêx xinhv nhoz trôngx qơư.
 • Chox phar luôx zos thôngs tuôx txus pêx xinhv
 • 20/10/2016 10:21
 • Nôngz nhôngs đhâu, lưx lươngs Canhv sat zo thôngs - Công an xênhr tưz trâu saz tsov cưv ntâu jas kruôz ntuôs phar luô xan toanx zos thôngs tuôx txus chôngz lênhx pêx xinhv.
<< <  12  13  14  15  16  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.