Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxiz chênhr đuô haz hâux lưv phangx, tangr tai nanx pôngz đêx ntơưv nhuôs zâu
 • 17/08/2017 10:15
 • Nôngz nhôngl kror đhâu, tsơưv tas tưz lo cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư ban hanhx ntâu văn banv, cêr hoaix tơư kra, kra uô hâux lưv phangx, tangr tai nanx pôngz đêx tangz sis tinhx tsangx nhuôs zâu tuôs viv pôngz đêx ntơưv ntâu trôngx qơư hur chaix su ntux cuz tsinhv muôx cxangz, tiv zix mas nhuôs zâu nhoz thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz.
 • Xênhr cêr 2 poz ntâu hênhr
 • 10/08/2017 10:02
 • Xênhr cêr 2 (tsinhv hu uô xênhr cêr 682) ntêr 24 km, txus ntơưv xar Nam Binhx (Đăk Song) txus xar Đưc Manhs (Đăk Mil) poz ntâu hênhr.
 • Têz qơưs cêr 28 poz ntâu hênhr
 • 13/07/2017 10:31
 • Têz qơưs cêr 28 txuôs ntêr ntơưv thix xar Gia nghiar txus xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis nuôr tangz tov poz hênhr, tsi jông môngl lus, muôs zuôr hangx huv haz pêx xinhv uô nox uô hâuk hur thangx tsangv.
 • Tinhx trangx cxuv chai ntul cêr an toanx zos thôngs sâuv têz qơưs cêr 14 tsinhv muôx ntâu cuz nxur
 • 29/06/2017 10:29
 • Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tas chor cơ cuan tsưc năng tưz ntâu jas khu, zaiv cêr chor hanhx vi cxuv chai ntul cêr an toanx zos thôngs, tsinhz nangv plơưr, ntul cêr chia par caz, muôs zuôr langx luôv cxuv chai lơưr ntul cêr Têz qơưs 14 ntu môngl đhâu thangx tsangv xênhr, tangz sis tinhx tsangs sâuv tsinhv muôx ntâu cuz nxur. Li ntơư tưz uô đơưv cêr, pôngz an toanx zos thôngs tsuô tuôz nênhs haz yêz môngl lus.
 • Hangr đêx Đăk R’tih 1 tangz tov tsuv “tuô tuôs”
 • 22/06/2017 10:09
 • Hangr đêx Đăk R’tih 1 ntưl đhâu chor phươngx Nghiar Tân haz Nghiar Phur (Gia Nghiar) nhoz yênhx puô shông lus nuôr tangz tov muôx ngui cơ tsuv “cxuôv tsês” viv pêx xinhv lâuz angr, nangv tsinhz tsi zos chai chia uô tsêr nhoz, uô langx luôv.
 • Chiênr sir yaz tar saz hur tuz tros
 • 01/06/2017 10:14
 • Trơưs Trung đoanx 994 (Bôx Chiv hui Cuân sưs xênhr), đhâu 3 hli yangz shuv hur môi trươngx tuz tros, 490 chiênr sir yaz shông 2017 ziv hnuz tưz tar saz.
 • Uô jông saiz chor par thangx tsi bov đamv an toanx vêv xinhz thưx phâmv muôs cxuô kror
 • 18/05/2017 14:39
 • Nhis nuôr, ntơưv ntâu cơ sơv muôs, tsêr muôs thangz nzir jê chor tsêr cơưv sâuv thangx tsangv chor xar nhoz tuz, nhoz đêz, tiv zix mas chor tsêr cơưv cxênhx I, cxuô zangv par thangx tsi pâuz mênhx cơ sơv uô, thanhx phênhx, tsi muôx six nhôngl sir zôngv… lo muôs cxuô kror, công khai, ntâu đuô hlo mas zos ntơưv chor tsêr cơưv nhoz thangx tsangv chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Cxơưx tuôz zưv tai nans pôngz đêx ntơưv chor pangs tsi muôx bangv kra
 • 16/05/2017 09:08
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx los six ntâu pangs ntiv đêx zus njêl haz tsuôk kôngz lông. Li ntơư, tangs sis, ntâu pangs đangr, tuz, ntâu luz kror tuz tso tsês tsi cxul bangv kra los sis bangv has kra tưz poz, xêz tsi mênhx pêv, cxơưx tuôz zưv tai nans, tiv zix mas pôngz đêx.
 • Sir jul xưv lir “yêz đôx chêr”
 • 21/04/2017 10:31
 • Nôngz nhôngl đhâu, ntâu lênhx thanhs nhanhs, thiêur niên sâuv thangx tsangv thix xar Gia Nghiar haz hênhx Đăk Mil tsinhr sir zôngv “yêz đôx chêr” chia lưr (zangv yêz mair lo hlôngr cêt câur txơưr thâuv yaz), uô đrông đror, pôngz an tsâts tưs.
<< <  12  13  14  15  16  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.