Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đăk Mil, ô nhiêmr nqu pang krang cax phê
 • 23/11/2017 08:53
 • Hênhx Đăk Mil muôx yangx 250 kror txul kkrang cax phê hoatx đôngx trơưs chiv, phênhv ntâu por lênhx nhoz hur thangx tsangx nênhs nhoz chôngz, lơưr ntul têz qơưs cêr, xênhr cêr. Nhis nuôr, pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx tangz tov môngl txus chiv sâu cax phê shông 2017.
 • Ngui haix par thangx tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv
 • 20/11/2017 13:39
 • Nhis nuôr, tsơưv tas muôx cui đinhx txưr muôs par thangx tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv, tangz sis, ntơưv ntâu tsêr cơưv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv nênhs tsơưs, cxuô zangv par thangx, đêx hâuk, đôx uô si nhuôs zâu tsi pâuz mênhx pêv hâur pâuk uô, muôx yưv lo muôs, tiêmx ânv ngui cơ tsi an toanx vêv xinhz thưx phâmv.
 • Cxiz chênhr sâu cxuô zangv vur khir tưx uô hur pêx xinhv
 • 26/10/2017 09:27
 • Nôngz nhôngl đhâu, chia hâux lưv sâu cxuô zangv vur khir, yuôx tơưk chik, công cux pangz muôx nux grê, Phongx Canhv sat cangr hanhx chinhr lus tsâtx tưx xar hôix (PC64) tưz zov chênhr muôx ntâu hinhx thưc sưs li: Chênhr mangx vai tsox nênhs muôx côngz bê hur hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv; đênhr saz chuôz kruôs haz pangz lương thưx tsuô chor nênhs tuôv zênhv chox tuôx nux vur khir, yuôx tơưk chik, công cux pangz… Đhâu ntơư, iz trux uô lo thôngx zênhv chôngz hur pêx xinhv, pangz mangx đamv bov an ninh tsâtx tưx sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Xênhr cêr 3 tsuv poz ntâu hênhr
 • 19/10/2017 10:20
 • Xênhr cêr 3 ntêr yangx 36 km, môngl đhâu chor xar: Đăk Săk, Đưc Minh, Long Sơn (Đăk Mil) haz Nam Xuân, Đăk Sôr (Krông Nô).
 • Cxiz chênhr kruôz ntuôl phap luôx zos thôngs chia txu tai nanx
 • 05/10/2017 10:34
 • Hur 9 hli hâur shông 2017, Phongx Canhv sat zos thôngs, Công an xênhr cênhz đrul công an 8 hênhx, thix xar đrul chor ban, nganhx, đoanx thêv tsov cưv 165 jas kruôz ntuôl, yangz shuv; krêz 150 jas phim, phaiz 33.000 đaiv ntơưr lus phap luôx zos thôngs tsuô jê 49.000 lênhx shuv xinhz, pêx xinhv haz canr bôx, công nhân viên tsưc sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Gia Nghiar tror kangz muôx tinhx tsangx tsinhz nangv ntul, plơưr cêr
 • 29/09/2017 09:50
 • Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tas chor nganhx tsưc năng thix xar Gia nghiar tưz sir jul zaiv cêr, jaiv toav ntul, plơưr cêr tsuv pêx xinhv tsinhz nangv chia uô langx luôv, muôs zuôr, tangz sis tsuôs uô kangz iz luz six lur, tinhx tsangx nuôr tror kangz muôx tuôx.
 • Đăk Mil, ntâu shuv xinhz tsinhv zuôv cêr luôx Zos thôngs cêr angr
 • 21/09/2017 15:16
 • Hlang tsuô shông cơưv yaz 2017-2018, tsơưv tas chor tsêr cơưv sâuv thangx tsangv hênhx Ðăk Mil tưz đrul lưx lươngx canhv sat zos thôngs zor zux tsuô shuv xinhz uô jông trơưs luôx Zos thôngs cêr angr, tangz sis tinhx tsangx shuv xinhz zuôv cêr luôx zos thôngs tsinhv yuôr ntâu.
 • Ngui hiêmv ntơưv đêr tso yangr
 • 14/09/2017 10:17
 • Nôngz nhôngl đhâu, chinhr cuênx cxuô cxênhx, chor nganhx tsưc năng tưz muôx ntâu ntâuz ntơưr kra, cui đinhx lus zus đêr huv chei haz an toanx.
 • Pangz “pênhr nghêx nghiêpx” tsuô nênhs cxuv
 • 07/09/2017 09:55
 • Tsêr chuôz Đăk P’lao (trưx thuôx Tôngv cux VII, Bôx Công an) nhoz sâuv thangx tsangv xar Đăk Som (Đăk Glong) nhis nuôr tangz tov chuôz, cangr haz caiv tox yangx 1.100 tus nênhs cxuv nhoz ntâu shông đrul chor txiv phuôz chuôz tangv, tuô nênhs, muôs zuôr ma tuir, đăngs nxuô phuôz chuôz tangv…
<< <  11  12  13  14  15  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.