Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chor “chiênr sir canhv khuênv”
 • 05/04/2018 09:40
 • Đêr nghiêpx vux los sis tsinhv hu uô "chiênr sir canhv khuênv", lo sir zôngv hur chor mătx trânx đâur tranh phangx tangr nênhs cxuv, por vêv tax tul tsuô pêx xinhv.
 • Chor tuz tros tuô hluôr tơưk
 • 29/03/2018 09:43
 • Thâuv nor xur lus cuz nhiaz, chor tuz tros tuô hluôr tơưk bangx cxuô zangv môngl uô hâux lưv tuô cuz nhiaz. Hur môi trươngx cuz sur, tuz tros tuô hluôr tơưk muôx ntâu phiv liv viv ntâu jas công trinhx poz lur, cxuô zangv kâul pôngz lus taik tuôz nênhs.
 • Uô nênhx nhoz por trôngz Trươngx Sa Đông
 • 22/03/2018 16:37
 • Trươngx Sa Đông thuôx Njâur trôngz Trươngx Sa (hênhx por trôngz Trươngx Sa, xênhr Khanhr Hoax), kuôl yangr gox Cam Ranh (Khanhr Hoax) muôx 260 haiv lir. Tsơưv zos por trôngz san hô, muôx tơưr kruôr tsi jông tang sis canr bôx, chiênr sir sâuv por trôngz tưz chos lo chor ntông bangx vuông, ntông tra, dưax har txưr… tsinhr njuôz jông.
 • Truôx đrênhk Trươngx Sa
 • 09/03/2018 08:36
 • Njâur trôngz Trươngx Sa (Viêtx Nam) thuôx hênhx por trôngz Trươngx Sa, xênhr Khanhr Hoax đrul 33 por trôngz, har txưr trôngz; hur ntơư muôx ntâu trông ntang sâuv đêx, muôx tuôz nênhs nhoz, ntâu công trinhx tâm linh, tsêr cơưv…
 • Cxiv tsang thêr trânx biên phongx tangs pêx xinhv
 • 01/03/2018 09:37
 • Uô trơưs Tơư kra xur 01/CT-TTg ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus tsov cưv phong tsox “Tangs pêx xinhv côngv por vêv tsưr chei têz qơưs, an ninh đriv têz qơưs hur tinhx hinhx yaz”, chor đơn vix trưx thuôx Bôx Chiv hui Bôx đôix biên phongx xênhr cênhz đrul trôngx qơư cxiv tsang lo 34 tuv tưx cangr cêr đriv đrul 329 car nhênhs, tox thêv đăng cir côngv; cxiv tsang 99 tuv an ninh tsâtx tưx jêx jos xar buôs đriv cênhz 608 car nhênhs, tox thêv tuôx côngv.
 • Cxiz chênhr bov đamv an ninh tsâtx tưx Tsaz Nguên đanr 2018
 • 26/01/2018 14:02
 • Chia bov đamv an ninh tsâtx tưx hur Tsaz Nguên đanr 2018, nhis nuôr, cxuô nganhx tsưc năng, chinhr cuênx cxuô cxênhx tangz tov cxiz chênhr ntâu biênx phap nghiêpx vux chia puv pâuz, tangr, tir cxuô zangv nênhs cxuv lus tsâtx tưx tsôngv langx, tsâtx tưx an toanx zos thôngs; bov đamv an toanx truôx đrênhk chor thangx tsangv mux tiêu, thangx tsangv zov chênhr sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Tox tsongs bov đamv an toanx zos thôngs hur kangz shông
 • 05/01/2018 08:59
 • Jas Tsaz dương lix haz Tsaz Nguên đanr shông nuôr, lưx lươngx canhv sat zos thôngs tangs nro xênhr krêz jas cao điêmv chia kra ntâu biênx phap tuôr truôx tsâtx tưx an toanx haz phangx tangr tai nanx zos thôngs; nôngz nhôngl chuôz uô txix hnuz 16/12/2017- 4/3/2018.
 • “Kror muôl thânx” nhoz Đăk Ru
 • 29/12/2017 10:05
 • Chia chênhr phangx tangr cxuô zangv nênhs cxuv, têx nanx tsôngv langx…, WBPX xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) tưz tsês iz phênhv nhiax ntơưv trôngx qơư cênhz hu grul tsôngv langx cxul nja 10 camera an ninh nhoz ntâu ntu cêr zov chênhr sâuv thangx tsangv.
<< <  10  11  12  13  14  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.