Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Khôi phux hangr jôngr chiaz kâuz lơưr Têz qơưs cêr 28
 • 22/12/2022 14:57
 • Nôngz nhôngl đhâu, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (Công ty Quảng Sơn) đrul trôngx qơư, đoanx thêv tangz tov tox tsongs khôi phux chor hangr jôngr chiaz kâuz lơưr têz qơưs cêr 28 (QL28), ntu đhâu xar Quảng Sơn haz Đăk Ha (Đăk Glong). Hur 45 ha hangr jôngr chiaz kâuz yaz kror nhis chok, phux hôix muôx li 27 ha angr hangr jôngr chiaz kâuz uô ntêx nuôr mangl pêx xinhv tsinhz nangv. Chor hangr jôngr chia kâuz kror nhis chok yaz tâu hli puôr tưz chuôz hlangr changl, njuôz jông.
 • Bor đôngx tinhx tsangx luôx hangr jôngr
 • 22/12/2022 14:58
 • Tưz muôx ntâu sir jul, tangz sis tinhx tsangx luôx hangr jôngr, cxuv chai chor cui đinhs ntơưv Luôx Lâm nghiêx nhoz Đăk Nông nôngz nhôngl đhâu tsênhv muôx ntâu kror qơư, đrul chor chuôv đangr bor đôngx.
 • Công an Đăk Nông tsi tsês muôx thanhx tich
 • 15/12/2022 09:48
 • Đrul sir jul uô nuv haz muôx kangz hâu, hur thơưx chor tuânx uô trơưs jas cao điêmv tânr công, trânr ap nênhs cxuv, bov đamv an ninh tsơx tưs (ANTT) jas Tsaz Nguyên đán Mir shông 2023, lưx lươngs Công an Đăk Nông tưz muôx ntâu thanhx tich, chiênr công nto bê.
 • Chênhr phangx tangr cuz nhiaz hangr jôngr hur chaix ntux kruôr
 • 08/12/2022 09:36
 • Tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx 196.000 ha hangr jôngr tưx nhiên, yang 51.400 ha hangr jôngr chok, tâu zos trâu tsov cưv, joanh nghiêx cangr, por vêv. Nhis nuôr, chor đơn vix tsưr hangr jôngr tưx cxiv tsang haz kra phương anr phangx cuz nhiaz, khu cuz nhiaz hangr jôngr ntux kruôr shông 2022 - 2023.
 • Công an xar Thuận Hà tuôr tax tul trâu Pêx xinhv
 • 08/12/2022 09:37
 • Nôngz nhôngl đhâu, cênhz đrul cxiz chênhr kruôz ntuôl, zos zux phap luôx trâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv, công xar Thuận Hà (Đăk Song) tsênhr môngl sox saiz, nhoz cênhz cơ sơv chia bov đamv tsơx tưs an toanx tsôngv langx.
 • Ðăk Song: Ntâu shuv xinhz cxuv chai luôx Zos thông cêr angr
 • 01/12/2022 10:24
 • Nôngz nhôngl đhâu, chor tsêr cơưv sâuv thangx tsangv hênhx Ðăk Song đrul lưx lươngs canhv sat zos thông tsinhr kruôz ntuôl, kruôz has shuv xinhz lus chor cui đinhs phap luôx thâuv môngl lus tâus cêr angr. Tangz sis, saz xangr mlôngl ntơưv chor cưr shuv xinhz, tiv zix mas thâuv cơưv ntơưr tangs tưz tsi tâu uô jông, tsênhv yuôr ntâu lênhx cxuv chai.
 • Bov đamv an ninh, tsơx tưx trâu Hôix nghis ISV20
 • 24/11/2022 13:50
 • Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (Hôix nghis ISV20) uô ntơưv xênhr Đăk Nông txix nuz 22-26/11/2022 zos xưv cxênhx zov chênhr, muôx grê lux trâu xênhr Đăk Nông.
 • Txoz chia cêr uô yangr jaz cax phê
 • 24/11/2022 13:49
 • Môngl trâu chor thangx tsangv jêx jos six nhôngl nuôr, thâum nôngz nhôngl sâu cax phê ntơưv pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr chuôz môngl trâu chaix mangx chaix trơưv, mas tưz zos thâuv muôx ntâu ntu têz qơưs cêr, xênhr cêr, cêr môngl đhâu jêx jos, đhâu xar mangl… yangr jaz cax phê. Tinhx tsangx tsinhz plơưr, ntul cêr môngl lus uô yangr jaz tsi tangs tangr tir, ntu cêr môngl lus, mas tsênhv uô tsi an toanx zos thông.
 • Tsuv chênhr phangx thưx phâmv muôs tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv
 • 17/11/2022 10:05
 • Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tưz muôx cui đinhs txưr muôs cxuô zangv nox txov ndâux tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv, tangz sis, tinhx tsangx nuôr tsênhv yuôr ntâu, uô pôngz vêv xinhz an toanx thưx phâmv, ngui cơ muôx lov trâu chor cưr shuv xinhz, tiv zix mas thangx tsangv nhoz tuz, noz đêz, thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Công an xar Ðăk Nia sir jul viv tax tul ntơưv Pêx xinhv
 • 17/11/2022 10:06
 • Nôngz nhôngl đhâu, đrul cxiz chênhr kruôz ntuôl, zor zux phap luôx trâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv, lưx lươngs công an xar Ðăk Nia (Gia Nghĩa) tsinhr môngl sox saiz, nhoz cênhz cơ sơv chia bov đamv tsơx tưx an toanx tsôngv langx.
 • Tai nanx zos thông txu grêl
 • 10/11/2022 10:30
 • Trơưs Phongx Canhv sat zos thông (CSGT), Công an xênhr, 9 hli hâur shông 2022, tangs nro xênhr muôx 37 chuôv TNGT, uô 22 lênhx nênhs tuôs, 22 lênhx nênhs mangl moz, poz 63 luz yêz, cxuôv hav chuôz tangv nhangx xangv muôx jê 1,3 tiv nhiax. So li đrul cix shông 2021, chor chuôv tai nans zos thông txu 14 chuôv; txu 5 tus nênhs tuôs; txu 17 tus nênhs mangl moz.
 • Yangr jac nhoz Quảng Trực uô ô nhiêmr môi trươngx
 • 10/11/2022 10:29
 • Nôngz nhôngl đhâu, ti ntơưv ntul Têz qơưs cêr 14C thuôx jos Bu Dăr, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) muôx iz luz yangr jac đangr muôx 300m2, ntiv yênhx pơưk, uô ô nhiêmr môi trươngx hênhr yangx. Thâuv yang rntux cuz, muôx chuô hluz mas yangr jac tsư lưx los six langx na, cxuôv hav hênhr yangx txus đăng sjul pêx xinhv nhoz jê hor ntơư.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.