Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Công an Đăk Nông uô tâu ntâu thanhx tich hur phangx, tangr nênhs cxuv zênhz yuôx
 • 22/06/2022 17:38
 • Hur 2 tuânx uô ntêx Hli Cao điêmv đâur tranh phangx, tangr nênhs cxuv chei zênhz yuôx, lưx lươngs Công an Đăk Nông tưz phat hiêns tsi tsês, đâur tranh, phar yênhx châuv chuôv muôs zuôr, khơưs tsês, tsov cưv sir zôngv cxuv chei zênhz yuôx. Đhâu ntơư, ntêk yênhx châuv lênhx đrul ntâu tang vâts cil txus, pangz mangx bov đamv an ninh, tsâts tưx ntơưv trôngx qơư.
 • Cxiv tsang thêr tsâns biên phongx tangs pêx xinhv truôx đrênhk
 • 22/06/2022 17:38
 • Uô trơưs Chiv thix xur 01/CT-TTg ntơưv Thủ tướng Chính phủ lus tsov cưv phong tsox "Tangs pêx xinhv côngv por vêv tsưr cangr têz qơưs, an ninh đriv têz qơưs hur tinhx hinhx yaz", Bôx Chiv hui Bôx đôix Biên phongx xênhr tưz has kra Wiv ban pêx xinhv xênhr kra uô tuz đangr chor mô hinhx, phong tsox hur tangs nro xênhr.
 • Cênhr phangx nênhs fêv đăngs nxuô tsinhz chuôz tangv đhâu mangx tsôngv langx
 • 17/06/2022 14:29
 • Đrul phuôv tsangr ntơưv mangx internet, chor nênhs zôngv mangx tsôngv langx cxangz ndê hênhr yangx, tso chei nênhs zôngv siz thangv, xang xur xang mông, txuôl lus tangs nro kangz ntux. Tangz sis nênhs fênhv sâuv không jan mangx tưz haz tangz tov đăngs nxuô tsinhz chuôz tangv đrul chor phương thưc thuv đoans, ntâu zangv, tinh vi, uô trâu nênhs sir zôngv mangx tưz tsi pâuz phangx tangr. Pêx xinhv tsuv phênhz pâuz haz muôx tsưr ziv phangx, tangr thuv đoans đăngs nxuô tsinhz chuôz tangv đhâu mangx tsôngv langx nhias nuôr.
 • Txar, luôx jôngr, nangv tsinhz angr hangr jôngr zos cxuv chei phap luôx
 • 17/06/2022 14:30
 • Luôx Por vêv haz phuôv tsangr hangr jôngr cui đinhs ntơưv Grei 9 li nuôr: Chor hanhx vi mangl txưr txarr, luôx jôngr, khai thac hangr jôngr tsi trơưs phap luôx; nangv, tsinhz, hlôngr mux đich sir zôngv hangr jôngr tsi trơưs phap luôx; chox txi trơưs chei phap luôx yuôx lov, yuôx tơưk chik, yuôx zongx ziv chik môngl tov hangr jôngr... Jê nuôr, nuz 18/5/2022, Chính phủ tưz muôx Tơư kra 05/CT-TTg 2022 cxiz chênhr cangr por vêv hangr jôngr, xưv lir tinhx tsangs luôx hangr jôngr, nangv tsinhz angr hangr jôngr tsi trơưs phap luôx.
 • Chênhr phangx thâuv sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông
 • 09/06/2022 16:40
 • Iz shông, chia pangz mangx uô kôngz lông, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr tsuôk yênhx châuv tênhr yuôx por vêv kôngz lông (BVTV). Tangz sis, kror por vêv an toanx hur ntu sir zôngv yuôx tsinhv tsi tâu lo pêx xinhv zov chênhr.
 • Khai thac poz jêz luôv lus ntơưv Đăk R’moan
 • 02/06/2022 10:35
 • Nôngz nhôngl đhâu, sâuv thangx tsangv xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa), tinhx tsangx khai thac poz jêz tưx nhiên muôx tơưv ntâu. Ntâu kror qơư khai thac poz jêz uô hlôngr txangr tox trôngz, tho kror tuô minx xinhz txoz, ô nhiêmr môi trươngx trâu chor tsêr nênhs pêx xinhv nhoz iz puôl ndil. Yêz thâux poz jêz uô ntâu ntu cêr môngl lus poz. Viv li, chinhr cuênx trôngx qơư, lưx lươngs tsưc năng tsuv seiz shuôs tsi tsês, kruôz has haz muôx biênx phap bluô chor car nhênhs, tsov cưv khai thac poz jêz sâuv thangx tsangv.
 • Thôngz jac haz plơưr cêr, ntul cêr
 • 02/06/2022 10:36
 • Sâuv ntâu ntu cêr nhoz plơưr đrôngl Gia nghĩa, ntâu thông jac tso nxur nho, tsi muôx tsâts tưx, tsi jông gâux. Ntơưv ntâu kror qơư, muôx txix 2 txus 3 luz thôngz jac tso jê uô cê, jac lâuz fưx hur cêr, tsư nxaz tsư lưx.
 • Tsi lo tưx hlê hangx cangz, nzaix thair chi kror muôl
 • 26/05/2022 10:34
 • Nôngz nhôngl đhâu, chia zôngx ziv môngl lus, sinh hoax cxuô nuz, iz can tsêr nênhs uô nênhx nhoz oz făngz ntul Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu chor hênhx Cư Jut, Ðăk Mil, Ðăk Song tưz tưx hlê langx cangz, nzaix thair chi kror muôl cêv cêr. Ntơưv chor qơư hlê tsi muôx tênhz chik, bangv tơư kra haz cêr ưu tiên trâu nênhs môngl cư tơư. Zos li, nênhs tsangr yêz môngl đhâu ntơưv nuôr los six langx seiz shuôs haz xưv lir thâuv muôx tiz nênhs hlang cêr, cxơưx tiz zưv tai nanx zos thông.
 • Hangr jôngr chiaz kâuz Đăk Lep hlangr tuôx
 • 26/05/2022 10:35
 • Ntơưv ngui cơ pôngz tangs viv luôx ntur, tuô yuôx, 3 shông tror lu snuôr, hangr jôngr chiaz kâuz jos Đăk Lep, xar Nâm N’Jang (Đăk Song) tưz tror hlangr tuôx. Zos lo cangr, por vêv jông, chiaz kâuz zâu lo chok nzir, thangx hangr jôngr tưz tror njuôz tuôx haz jông gâux xưs li uô ntêx.
 • Cxangz nde tsât lươngs kra shuv tuz trok yaz
 • 20/05/2022 17:00
 • Shông 2022, Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Bôx Chiv hui Cuân sưx xênhr lo zos hâux lưv kra shuv muôx li 500 tuz trok yaz ntơưv cxuô trôngx qơư hur xênhr. Chia uô jông hâux lưv tol txaik haz kra shuv, cxênhx wiv, chiv hui đơn vix tưz has kra nghis cuêt, cêr hoaix, chiv thix, chiv tiêu, hâux lưv ntơưv cxuô cxênhx shông 2022; muôx nghis cuêt chuên đêx chox kra hâux lưv kra shuv tuz trok yaz jê trâu đax điêmv, hâux lưv ntơưv đơn vix.
 • Chênhr phangx tai nanx pôngz đêx trâu cheix ntux cuz
 • 12/05/2022 15:36
 • Cheix ntux cuz zuôr txus nuôr, yangr ntux ntêr zos nôngz nhôngl nhuôs zâu khênhx siz zuv môngl đang pangl đex, nav đêx, hangr đêx… chia đang, uô si, tiv zix mas nhuôs zâu thangx tsangv tsôngv box nênhs tsơưs, nhoz tuz, nhoz đêz.
 • Cxiv tsang thêr tsâns an ninh cơ sơv truôx đrênhk
 • 05/05/2022 14:52
 • Phong tsox tangs pêx xinhv por vêv an ninh Têz qơưs lo Công an xênhr kra tangs nro cxuô făngz, tuz đangr, hu grul đăngs jul ntơưv Pêx xinhv hur hâux lưv tuôr truôx đrênhk an ninh têz qơưs, bov đamv an ninh tsơx tưs sâuv thangx tsangv.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.