Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tăm tay bri tơm n'ho bơh pĭt trong Bri dak 28
 • 22/12/2022 14:57
 • Ta ăp khay lĕ lăn, Công ti Trách nhiện hữu hạn MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (Công ti Quảng Sơn) ndrel ma n'qual, phung kan ndâk nau kan tăm tay bri tơm n'ho bơh pĭt trong bri dak 28, ntŭk hăn ta xă Quảng Sơn n'hanh Dak Ha (Dak Glong). Ta 45 hec ta bri tơm n'ho mhe dơi tăm, tăm mhe gĕh tâm 27 hec ta neh tơm n'ho nĕ dơh gĕh bu pit in. Ăp tơm n'ho mhe tăm puăn prăm khay abaơ dôl chăt âk reh, ndrêh uĕh.
 • Mbơh n'jrăng nô nau muih phă bri
 • 22/12/2022 14:58
 • Gĕh âk nau nsrôih tâm nau pah kan, khă nĕ nô nau muih phă bri, nau tih ăp ntil nau n'hel bơh Luật Lâm nghiệp ta Dak Nong ta ăp khay lĕ lăn hôm e dơi gĕh âk, đah ăp r'noh mbơh n'jrăng.
 • Công an Dak Nong gĕh nhŭp nao nao phung gĕh nau tih
 • 15/12/2022 09:48
 • Ðah nau pah kan lĕ n'hâm suan n'hanh gĕh nau uĕh, ta ăp pơh pah kan tĕng lơh, joi nhŭp phung gĕh nau tih, mât đăp mpăn nau rêh bon lan ta mông Têt Nguyên đán Quý Mão 2023, phung Công an Dak Nong dơi gĕh âk ntil nau pah kan uĕh, dơi gĕh âk n'hâm suan ta nau kan.
 • Ngăch pah kan n'jrăng n'gang ŭnh sa bri ta yăn kăl wai
 • 08/12/2022 09:36
 • Lam n'gor abaơ gĕh rlau 196.000 hec ta bri gĕh êng, rlau 54.400 bri tăm, dơi bri dak jao ân ma phung kan, doanh nghiệp mât, chiă. Abaơ, ăp m'bŭch kan tơm mât bri lĕ ndâk nau kan n'hanh pơk nau kan n'jrăng, n'gang ŭnh sa bri ta yăn kăl wai năm 2022-2023.
 • Dak N'Soong: Âk kon se nti săm bŭt gĕh nau tih luật Bĭt rdeh hăn ta trong
 • 01/12/2022 10:24
 • Tâm ăp khay lĕ lăn, ăp wâl nti săm bŭt tâm lam n'qual Dak N'Soong ndrel ma phung cảnh sát mât rdeh hăn ta trong way mbơh ntĭm, nkah kon se nti săm bŭt ăp ntil nau n'hêl pháp luật lah Bĭt rdeh han ta trong. Khă nĕ, nau way tĕng luật bơh kon se nti săm bŭt, âk ngăn ngên lah ta mông sĭt nti mô hŏ âk, gĕh âk kon se gĕh nau tih.
 • Mât đăp mpăn, uĕh lăng Rbŭn nchră nau kan ISV20
 • 24/11/2022 13:50
 • Rbŭn nchră nau kan quốc tế Trôm lŭ yôk ŭnh tâ tâl 20 (Rbŭn nchră nau kan ISV20) dơi ndâk kan ta n'gor Dak Nong ntơm lơ 22-26/11/2022 jêng du ntil nau pah kan kh'lay, gĕh nau uĕh ma n'gor Dak Nong.
 • Lơi bư trong hăn jêng ntŭk ih ca phê
 • 24/11/2022 13:49
 • Hăn ta ăp mpeh tâm bon lan ta ăp nar abaơ, lah yăn bu nuyh bon lan dôl pĕ play ca phê âk dah abaơ, aơ jêng tâ gĕh âk trong têh bri dak, trong têh n'gor, trong hăn tâm thôn, xă dơi bu dŏng bư... ntŭk ih ca phê. Nô nau pit in pĭt trong, trong hăn bư ntŭk ih ca phê bư bâp trong bu hăn, n'king trong hăn, lah hôm bư klach gĕh nau tât ma săk Jăn bu nuynh bĭt rdeh hăn ta trong.
 • N'jrăng đah ndơ sa bu tăch bơh năp wâl nti săm bŭt
 • 17/11/2022 10:05
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, lĕ gĕh nau n'hêl mô dơi tăch ndơ sa bơh năp wâl săm bŭt, khă nĕ, ndơ sa hôm dơi bu tăch âk bơh năp wâl nti săm bŭt, lĕ klach ngăn gĕh ndơ khih ta ndơ sa, bư khih ma kon se r'văt sa, tâm nĕ gĕh kon se ta mpeh ngai, mpeh vêch, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh.
 • Nô nau tâm tom rdeh trŭnh âk
 • 10/11/2022 10:30
 • Tĕng Jrô Cảnh sát mât rdeh hăn ta trong, Kông an n'gor, 9 khay bôk năm 2022, lam n'gor gĕh 37 tâ tâm tom rdeh, gĕh 22 bu nuyh khĭt, 22 bu nuyh sôt săk jăn, iơh 63 mlâm rdeh, roh ndu ndơ klăp lah kơp dăch tât 1,3 r'me prăk. Ðah ma năm 2021, r'noh tâm tom rdeh trŭnh 14 tâ; trŭnh 5 bu nuyh khĭt; trŭnh 17 bu nuyh sôt săk jăn.
 • Ntŭk bu klŭp n'dŏk ta Quảng Trực bư bâ ntŭk rêh
 • 10/11/2022 10:29
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh pĭt trong têh Bri dak 14C ta bon Bu Dăr, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) gĕh ntŭk bu klŭp n'dŏk huy 300 met vuông, bư bâ ntŭk rêh. Lah bri duh nar, gĕh rsial mpruh hô ntŭk n'dŏk aơ bô iơh ngăn, bư roh n'hâm suan săk jăn bu nuyh bon lan rêh dăch aơ.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.