Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Ðưc cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr nông nghiex

17/03/2022 14:05 G3T+7

Tuy Ðưc muôx angr tưx nhiên zos 112.924,94 ha, pêx xinhv muôx yangx 70.680 lênhx nênhs, đrul 23 zangv minhx cxưx nhoz uô cê; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs muôx yangx 43%. Chor shông đhâu, pux tuz nhuôs cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv hênhx tsinhr cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr nông nghiex bâuv li tox tsongs phuôv tsangr thâm canh cxuô zangv kôngz chok haz zus tsax cxu, keiz us.

Tangs nro hênhx nhis nuôr muôx yangx 50.000 ha angr uô nox, hur ntơư cao su, cax phê, phưx txoz, măc ca zos kôngz chok zov chênhr đrul angr muôx yangx 33.000 ha. Cxuô zangv kôngz lur nôngz hôngl xưs li blêx lax, kos laz, tâuv… tưz lo chok tsi tsês 2 chiv/shông. Cinh têr nong nghiex tưz hlôngr haz cxơưz ndê luz nênhx tsôngv box cxuô minhx cxưx nhoz trôngx qơưx. Shông 2022, sâu fênhx đrăngz ntơưv hênhx lo yangx 35 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông.

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xar Quảng Trực sâu lo nhiax ntâu ntơưv ntông măc ca

Cax phê zos kôngz chok tsinhv ntơưv nênhs kôngz hênhx Tuy Ðưc

Pêx xinhv xar Quảng Tâm hlôngr angr chok cax phê lâul chia chok ntông nox txir, muôx kangz hâu cinh têr đuô

Kangz shông 2021, Trung tâm Khuênr nông xênhr tưz pangz 18 chuôz zis sâuv thangx tsangv hênhx chok siv cà rôt sâuv 9 ha, sâu lo ntâu

Iz făngz chok kôngz, ntâu chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tsinhv zus tsax cxu, keiz us

Ntâu chuôz zis nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx sir jul phuôv tsangr trơưs hinhx thưc trang traix, krêz đangr cui mô chok kôngz, zus tsax

Y Sơn

1,825
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.