Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thix trânr Ea T’ling ziv nuz ziv phuôv tsangr

04/08/2021 11:03 G8T+7

Thix trânr Ea T’ling (Cư Jut) muôx angr đangr yangx 2.200 ha, muôx li 17.000 lênhx nênhs đrul 14 zangv minhx cxưx nhoz ntơưv 3 jos, 10 tuv tiz nênhs đrôngl.

Nôngz nhôngl đhâu, thix trânr Ea T’ling tưz cangr shênhv ntâu hâur pâuk đăngs jul chia khu hlôngr đô thix, tox tsongs phuôv tsangr cnh têr-tsôngv langx. Thix trânr zov chênhr phat hui tiêmx năng zôngx ziv, tox tsongs cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr trơưs făngz cxangz nde tiv trongx jix vus-du lix, công nghiex haz cxiv tsang, txu tiv tsongx kôngz lông, hangr jôngr. Thix trânr tox tsongs cxiz chênhr khai thac tiêmx năng lus sinh their canhv cuan thiên nhiên haz văn hoar truênx thôngr cxuô minhx cxưx chia phuôv tsangr ju lix, jix vus. Iz făngz ntơư, thix trânr tsinhv đâux tư lo yaz ntâu công trinhx cêr môngl lus, y têr, zor zux, văn hoar… Chor công trinhx kror lo cxiv tsang bov đamv huv trơưs cui hoaix, muôx ciênr truc huv, đamv bov iêur tôr phuôv tsangr cinh têr cênhz pangz mangx pêx xinhv. Txus nuôr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 40 chơưx nhiax/shông, tiv lêx chuôz zis pluôl txu grêl your muôx li 3%. Shông 2020, thix trânr Ea T'ling lo Bôx Cxiv tsang công nhênhx zos đô thix zangv IV.

100% jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl lo công nhênhx jos, tuv tiz nênhs văn hoar

Đâux tư cxiv tsang thiêt chêr văn hoar, uô muôx điêux ciênx chia pêx xinhv muôx qơư uô si. (Ảnh trước tháng 5/2021)

Pangs Truc muôx li 10 ha bleiv đêx, 8 ha ntông njuôz, yangx 2km cêr môngl puôl ndil pangs zos qơư chia trôngx qơư phuôv tsangr ju lix

Tsôngv box minhx cxưx M’nông nhoz chor jos U1, U2, U3 tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr. (Ảnh trước tháng 5/2021)

Thix trânr Ea T’ling zov chênhr chor chuôz zis chinhr sach, chuôz zis muôx công cach mangx

Thanh niên thix trânr Ea T’ling cuz saz lus môngl uô tuz trok

Y Sơn

1,453
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.