Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Sơn khăc phux txov nhev, sir jul cxiv tsang jêx jos yaz

28/07/2022 16:33 G7T+7

Xar Quảng Sơn (Ðăk Glong) muôx angr 45.300 ha; 13 juz jêx js đrul 4.605 tsêr, yangx 19.740 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 70%. Hur chor shông đhâu, uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar kror nhis uô tar 11/19 tiêu chir. Cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv xar Quảng Sơn tsinhv njiz ntâu txov nhev viv angr đangr, pêx xinhv nhoz cêv kha, pênhr nhiax tsơưs...

Ðảng bôx, chinhr cuênx xar Quảng Sơn txuôl nzir cxiz chênhr kruôz ntuôl tuz đangr đuô haz chia pêx xinhv pâuz mênhx kror jông ntơưv cxiv tsang jêx jos yaz; đhâu ntơư thôngx zênhv uô trơưs haz pangz. Chia txuôl nzir uô trơưs chor tiêu chir tsi tâu lo, xar tsuv phênhz khaz, bur chir pênhr nhiax Têz qơưs huv; siz shơư pênhr uô chor mô hinhx ntơưv chor jưs anr sâuv thangx tsangv xar; hu grul tangs nro đăngs jul xưs li hu chor joanh nghiex; tsêr saz jông côngv têk pangz; kruôz hu Pêx xinhv pangz đăngs jul, nhiax, tsês angr, kôngz lông... đrul phương châm "zôngx ziv uô ntêx, phiv liv uô kangz". Chinhr cuênx trôngx qơư trâu saz kra pêx xinhv muô khoa hocx cir thuôx lus uô nox, muôz zuz kôngz-nôngz tsax yaz lus chok, tu zus chia phuôv tsangr cinh têr, cxangz sâu nhiax, tiv zix mas tsôngv box minhx cxưx nênhs tsươs. Cênhz ntơư, Ban cangr cxiv tsang jêx jos yaz xar tsuv cxeenhz seiz tsi tsês, sox njuôl, seiz shuôs, cxiz uô tangz cxênhx chia ntâus grê, khơưs tsưr ziv, đêx xuât phương anr khu chor uô tsi tâu lo...

Pangx tênhz, cêr ntơưv thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tâu đâux tưz iz tuôv cxix

Hêx thôngr tsêr cơưv cxuô cxênhx tâu đâux tư cxiv tsang đangr pho

Ntâu tsêr pêx xinhv phuôv tsangr ntông nox txir sâu tâu ntâu

Nênhs kôngz tox tsongs tu kôngz chok trơưs făngz an toanx

Iz chik câuv plơưr xar Quảng Sơn nuz nuôr

Mai Anh

806
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.