Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Phú sir jul cxiv tsang hax tângx cinh têr-tsôngv langx

27/10/2021 15:04 G10T+7

Xar Quảng Phú (Krông Nô) muôx 8 luz jos, tiv zix mas zos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li M’nông, Ê đê, Môngz, Chu, Zir… uô nênhx nhoz. Đảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar xac đinhs cxiv tsang hax tângx cinh têr-tsôngv langx hur Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz zos hâux lưv zov chênhr. Ntơưv chor pênhr Têz qơưs pangz, pêx xinhv tsês angr, yưv đăngs jul, nhiax txas, hax tângx cinh têr-tsôngv langx ntơưv Quảng Phú tangz tov ziv nuz ziv phuôv tsangr, pangz mangx jông luz nênhx haz uô nox ntơưv pêx xinhv.

100% chor jêx jos por lênhx muôx cêr mox nhex, luôv cxeik chia pêx xinhv môngl lus, uô nox zôngx ziv.

Tsêr mâmx non Hoàng Anh lo khu, cxiv tsang phongx cơưv yaz, bov đamv kra haz cơưv.

Chor jêx jos sâuv thangx tsangv xar por lênhx muôx tsêr văn hoar côngx đôngx đangr pho.

Têz qơưs cêr 28, ntu đhâu plơưr xar Quảng Phú lo Pêx xinhv tsês angr krêz đangr.

Hêx thôngr thuiv lơix lo đâux tư uô yaz, khu hlôngr, bov đamv đêx tsuôk trâu kôngz lông.

Chuôz zis txov nhev lo pangz uô tsêr nhoz chia cxuôv tsêr ntuôl.

A Trư

946
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.