Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Khê, hlôngr txangr ntơưv cxiv tsang jêx jos yaz

29/07/2021 10:29 G7T+7

Xar Quảng Khê (Ðăk Glong) nhis nuôr muôx yangx 3.100 tsêr, muôx li 12.750 lênhx nênhs đrul yangx 3.170 lênhx nênhs zos tsôngv box minhx cxưs nênhs tsơưs.

Đhâu 10 shông kra uô trơưs Tsangz cxênhx Mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, tangs nro xar tưz kruôz hu lo yangx 220 tiv nhiax pênhr, hur ntơư pêx xinhv yưv yangx 18 tiv nhiax. Txus nuôr, xar tưz uô tar 19/19 tiêu chir. Hur ntơư chor tiêu chir phiv liv li thu nhâpx, chuôz zis pluôl, an ninh tsâtx tưx tsôngv langx, văn hoar, pangx tênhz… Sâu fênhx đrăngz lo yangx 41 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông; tiv lêx chuôz zis pluôl txu yuôr 5,77%, 80% tsêr hur thangx tsangv tiz nênhs nhoz lo huv trơưs cui đinhs… Luz nênhx uô nox, văn hoar-tsôngv langx sâuv thangx tsangv xar ziv nuz ziv lo cxangz nde trơưs făngz tangs nro cxuô făngz ntơưv cxiv tsang jêx jos yaz. 

Cêr môngl trâu hur plơưr xar Quảng Khê nuz nuôr. Ảnh: A Trư

Cêr môngl lus đhâu xar, cêr plơưr jos lo luôv khor kho bov đamv thâux hangx huv zôngx ziv

Caz lo cxiv tsang đangr pho, đap ưngr nhu câux sir zôngv ntơưv pêx xinhv sâuv thangx tsangv

Sâu fênhx đrăngz txus nuôr lo yangx 41 chơưx nhiax/tiz nênhs/shông

Tsôngv box minhx cxưx Mạ xar Quảng Khê tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr. Ảnh: A Trư

Tsôngv box Mạ jos B’Dơng phuôv tsangr zus nhux, cxang nhiax sâu

Y Sơn

1,630
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.