Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat hui vai tsox chuôz zis hur tuôr tsês banv săc văn hoar truênx thôngr

04/11/2021 15:27 G11T+7

Chuôz zis zos qơư tuôr tsês haz kra văn hoar minhx cxưx. Đrul kror qơư chuôz zis, văn hoar truênx thôngr lo kra, pâuz tưx nhiên. Nhis nuôr, ntâu chuôz zis phat hui lo vai tsox hur tuôr tsês chor net văn hoar jông ntơưv minhx cxưx haz kra trâu cxuô cxênhx tuz nhuôs.

Pir txưr li kra has lus nav shang; krâuz ndơưk, nox hâuk truênx thôngr; cêr chox nox chox uô yôngz cul, đaz kruô, côngv pus zơưs… Tưz zos uô trơưs chor net văn hoar ntơư hur chuôz zis tưz kra net văn hoar minhx cxưx tav nuôr đhâu đuô tav. Iz chuôz zis tsuv zov chênhr uô trơưs chor nghi lêr truênx thôngr hur xưv cxênhx zov chênhr xưs li hor nuz uô đaz kruô, tsaz, yôngz cul… sâuv tinh thânx tuôr tsês chor grê văn hoar jông haz tso tsês chor tsi jông, tsi huv trâu luz nênhx yaz. Cxuô cxênhx pus zơưv, nav txir tsuv zos nênhs uô chor jông, muôx grê, uô ar tsov hur tuôr tsês grê văn hoar truênx thôngr…

Thâuv nhoz tsêr, cxuô cxênhx nav txir, pus zơưv nênhs M’nông kra tuz nhuôs siz has lus ntơưv nav shang

Kra tuz nhuôs uô cxuô zangv nox truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx pangz uô muôx nhân cach jông trâu cxênhx hluôs

Nênhs Chu sâu tsês jăngx côngv pus zơưs baauv bê ntơưr sâu jiêng ntơưv zus minhx cxưx

Chor grê văn hoar truênx thôngr jông lo kra tưx nhiên trâu tuz nhuôs ntơưv cxênhx pus zơưv, nav txir

Cxuô cxênhx hur chuôz zis tsuv zov chênhr, kra trâu cxênhx hluôs has lus, bê ntơưr, phong tux, tox cuanr, chor nghêx truênx thôngr…

Chor thanhx viên hur chuôz zis côngv tuôr tsês banv săc văn hoar uô muô truênx thôngr jông

H’mai

3,549
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.