Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hao uĕh nuih n'hâm pah kan "Ka han che Hồ" tâm nau kan mhe

23/12/2021 10:08 G12T+7

Gĕh du nau kan mhe bơh nau pah kan Ka han Bu nuyh bon lan Việt Nam lah n'jrăng n'gang, n'king mât nau ji tưp Covid-19. Ăp ka han che Hồ lĕ nuih n'hâm pah kan ndrel ăp n'gâng kan, m'bŭch kan n'hanh lam bu nuyh bon lan nsrôih găn tay nau jêr jŏk, nau rlong, du nuih n'hâm pah kan găn nau ji tưp, mât mray n'hâm suan, nau rêh bơh Bu nuyh bon lan.

Bơh đah pah kan nau kan ntĭm ren, rơm tâm lơh, mât nâp phêt nau kan kh'lay ndâk njêng n'hanh mât Bri dak, Ka han Bu nuyh bon lan Việt Nam mpơl ân bu saơ tay gĕh âk nau kh'lay tâm ăp ntil nau kan, leo pah kan lor tâm nau kan n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19. Ăp bu nuyh ka han mô rvê nau jêr jŏk, nau lêt rganh, dơm nau m'ak bơh pĭt, njêng jêng "phung n'king" bơh năp tâm nau kan n'jrăng, n'gang nauu ji tưp Covid-19.

Ăp ka han che Hồ lĕ nuih n'hâm pah kan ndrel ăp n'gâng kan, m'bŭch kan n'hanh lam bu nuyh bon lan nsrôih găn tay nau jêr jŏk, nau rlong, du nuih n'hâm pah kan găn nau ji tưp, mât mray n'hâm suan, nau rêh bơh Bu nuyh bon lan...

Phung ka han rơm "kơl lah gĕh nau jêr jŏk tât", ân ma Bu nuyh bon lan ta ntŭk bu cách ly gơi ân ăp ntil ndơ n'hanh mât mray n'hâm suan săk jăn

Ka han hôm kơl piăng sông trau sa, nau rêh, n'hâm suan săk jăn ta ntŭk bu cách ly

Ka han mât n'har bri hăn ksiêm, n'king nô nau luh lăp gĕh nau tih ta mpeh n'har bri n'hanh njrăng n'gang nau ji tưp Covid-19

Kan bộ, ka han trực mât 24/24 mông gơi đăp mpăn ân ma  Bu nuyh bon lan

Kan bộ, ka han ăp ntŭk n'king mât, n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19 bư mir jan ba, gơi gĕh ndơ dŏng sông sa ôi mhau

Ntĭm ren nau kan tâm di đah nau ji tâm nau rêh mhe abaơ

Mẫn Doanh

2,939
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.