Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Nâm N’đir uô nox muôx kangz hâu

26/08/2021 14:46 G8T+7

Xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis nuôr muôx li 4.100 ha angr chok kôngz công nghiex haz kôngz lur nôngz nhôngl. Hur ntơư, muôx jê 1.200 ha angr chok kôngz xưs li blêx, kos laz, poz cưs…

Chor shông jê nuôr, tsôngv box mĩnh cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Nâm N’đir iz trux hlôngr yaz tox cuanr uô nox kuz zâu chia uô kôngz lông hangx huv; uô trơưs khoa hocx, cir thuôx hur tuz kôngz; chok kôngz trơưs pangz pơưk trâu nênhs pluôl… Tiv zix xưs li muôz chor nôngz blêx yaz, muôx tsât lươngs ntâu lus chok; hlôngr chor kangr chok kôngz tsi muôx đêx, sâu lo tsơưs. Pêx xinhv zov chênhr uô trơưs tiênr bôs cir thuôx hur uô nox; chok đrăngx đrênhk 2 – 3 chiv iz shông. Chinhr cuênx pangz mangx chor mô hinhx uô nox, phuoov tsangr tiêmx năng, qơư muôx jul ntơưv trôngx qơư,… Đhâu ntơư, cxangz nde keiz sâu fênhx đrăngz 1 ha angr/shông txix 50 - 60 chơưx nde yangx 90-100 chơưx nhiax. Muôx ntâu chuôz zis đâux tư, uô nox jông, sâu lo jê 150 chơưx nhiax. 

Pêx xinhv hlôngr chor angr chok kôngz tsi muôx kangz hâu xưs li tâuv, poz cưs, blêx chia chok kos laz đrul angr chok yangx 300 ha

Ntâu mô hinhx chuên canh, xen canh kôngz chok yaz, sâu lo ntâu lo tsôngv box uô trơưs

Tsôngv box uô trơưs hêx thôngr tsuôk đêx tưx đôngx chia chok kôngz

Tsôngv box uô nox trơưs mô hinhx thâm canh, til môngl txus đrăngs lax lux haz uô nox hãng huv

Ntâu chuôz zis chok poz cưs uô trơưs sâu ntơưr trâu joanh nghiex, cênhz đrul uô nox trơưs cui trinhx cir thuôx, lo đamv bov nênhs zuôr kôngz grê saz

Hêx thôngr cưx đêx lo đâux tư chia pêx xinhv zôngx ziv uô nox haz uô ntâu chiv iz shông

Mẫn Doanh

1,247
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.